Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym.

Przewoźnicy nie zdają sobie sprawy z szerokiej odpowiedzialności za towar jaki przyjmują do przewozu, zawartej w konwencji CMR – konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r.;

Przedsiębiorców, którzy wykonują tą działalność od lat darzę wielkim szacunkiem za odwagę.

Duża odpowiedzialność finansowa przy utracie lub uszkodzeniu przewożonego mienia i lekkomyślne podejście do ubezpieczenia OC przewoźnika:

Często słyszę:

– „Panie byle jak najtaniej…”

Przeważnie przewoźnik nie chce rozmawiać o potrzebach i określenia co przewozi.

Jaka jest maksymalna wartość towaru przewożonego przy jednym transporcie…

– Klient twardo trzyma się kwestii: „Panie byle jak najtaniej ja tylko przewożę drobne rzeczy – nigdy nic się nie stało i nie chcę płacić więcej niż obecnie.”

Argumentując jeszcze, że:

„Moi koledzy płacą po 900 zł za OC przewoźnika i ja też chcę taką lub niższą składkę…”

Po kilku minutach klient pozwala na zrobienie Analizy Potrzeb Klienta (APK).

Składka wychodzi około 2760 zł;

Idzie do konkurencji i wraca z ofertą za 1900 zł i mówi:

„Panie tutaj dali mi taniej i też dużo klauzul dodatkowych…”

„Oczywiście, ale proszę zobaczyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia”:

I pokazuje, że jest udział własny minimum 5% nie mniej niż 1000 zł;

Limit odpowiedzialności na utylizację pozostałości po szkodzie lub towaru uszkodzonego wynosi 20 000 zł;

(Klient przewozi bułki na stacje paliw i koszty utylizacji w krajach przeznaczenia w sytuacji: Kiedy ktoś obcy dostanie się do naczepy to towar jest uznawany za niezdatny do spożycia i chcą zwrotu kosztów dodatkowych utylizacji – zerwanie plomby już jest podstawą do nieprzyjęcia towaru.
Gdzie średni koszt koło 10 000 Euro przy takiej ilości jaką przewozi klient – wycena według znajomego likwidatora szkód z OC przewoźnika na podstawie średniej kwoty wypłaty odszkodowania).


Moi znajomi mają dużo poważnych szkód i płacą mniej niż Pan mi proponuje.”

W takiej sytuacji zawsze odstępuję od sprzedaży polisy.

Mówię, że:
„ja Panu nie sprzedam polisy, która nie odpowiada Pana zapotrzebowaniu. Nie na tym polega moja praca.”

  • Po dwóch dniach przychodzi klient i kupuje moją propozycję na dwie raty.
  • Po siedmiu miesiącach od zakupu polisy powstały dwie szkody:
    Jeden pracownik we Francji oraz drugi w Hiszpanii mają pasażerów na gapę, który poczęstowali się bułkami i zrobili sobie toaletę.

Koszt utylizacji łączony 14876 EURO dla dwóch przypadków.

Miał polisę w sprawdzonym zakładzie ubezpiezeniowym, który pokrywa koszty dodatkowe:

uprzątnięcia towaru po szkodzie oraz jego utylizacji, o ile nie przekraczają wartości towaru.

Dlaczego sprzedaję odpowiedzialność cywilną przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym (dalej OC przewoźnika) od sprawdzonych firm ubezpieczeniowych?

  1. Czytelność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (klient wie za co płaci składkę).
  2. Wąska lista ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności.
  3. Klauzule, które mogą rozszerzyć odpowiedzialność za dodatkową składkę nie wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej OWU).
  4. Możliwość zgłaszania szkód do swojego agenta i uzyskiwanie informacji o jej statusie: https://eagentsklep.pl/zglaszanie-szkody/

Jakie są klauzule dodatkowe zwiększające odpowiedzialność w OC przewoźnika nie wynikające z OWU?

Limit odpowiedzialności może być wspólny lub oddzielny dla przewozów krajowych i międzynarodowych.

  1. Klauzula podniesienia lub wyciagnięcia środka transportu.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustalamy, że

ponosimy odpowiedzialność za koszty podniesienia lub wyciagnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi, jeśli działania te podjęto w celu ratowania przewożonego

towaru przed jego utrata, ubytkiem lub uszkodzeniem. W sytuacji, gdy wypadkowi uległ środek transportu składający się z ciągnika siodłowego i naczepy to odpowiada

także za koszty związane z podniesieniem lub wyciagnięciem ciągnika siodłowego.

2. Klauzula nieterminowego podstawienia pod załadunek.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek nieterminowego podstawienia pod załadunek. Ochrona
ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli zostaje udzielona wyłącznie pod warunkiem dokładnego wskazania w liście przewozowym lub innym dokumencie
przewozowym daty i miejsca podstawienia pojazdu pod załadunek.

3. Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o odpowiedzialność cywilna za szkody w przewożonym towarze powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, gdy mimo
zachowania należytej staranności w weryfikacji przedłożonych dokumentów ładunek zostanie wyłudzony:
a) przez osobę podająca się za odbiorcę i posługująca sie podrobionymi dokumentami lub dokumentami użytkowanymi w sposób nieuprawniony, w miejscu
przeznaczenia wskazanym w dokumentacji przewozowej,
b) przez osobę podająca się za przewoźnika wybranego przez ubezpieczonego jako podwykonawca i posługująca się podrobionymi dokumentami lub dokumentami
użytkowanymi w sposób nieuprawniony.
Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w wydaniu przesyłki osobie uprawnionej, w tym w wydaniu przesyłki podwykonawcy. Za należytą staranność w wydaniu przesyłki uznaje się działanie ubezpieczonego spełniające łącznie następujące warunki:

1. w odniesieniu do osoby wskazanej przez nadawcę jako odbiorca przesyłki:
a) ubezpieczony dostarczył towar do miejsca wskazanego przez nadawcę,
b) ubezpieczony wydał towar wylegitymowanej osobie dorosłej przebywającej pod wskazanym adresem,
c) osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem,
d) w przypadku dostawy do firmy – pokwitowanie opatrzone zostało pieczątka firmowa,
e) w przypadku gdy odbiorca jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – okazała ona ubezpieczonemu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

2. w odniesieniu do podwykonawcy usług przewozowych:
a) ubezpieczony zażądał i otrzymał dokumenty stanowiące podstawę działalności firmy: dokumenty rejestrowe (KRS, NIP, REGON), zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, licencje wspólnotowa, umowę ubezpieczenia OC przewoźnika,
b) ubezpieczony dokonał sprawdzenia wiarygodności firmy w oparciu o przekazane dokumenty w następujących bazach internetowych:
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl (dla podmiotów nie będących spółkami prawa handlowego),
• Baza KRS – https://ems.ms.gov.pl (w przypadku spółek prawa handlowego),
• Baza REGON – https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl,
• Wykaz ważnych decyzji administracyjnych wydanych przez GITD – https://gitd.gov.pl oraz krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego
https://kreptd.gitd.gov.pl (licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika),
c) osoba uprawniona do odbioru przesyłki w imieniu podwykonawcy wskazana została w liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym: imię i nazwisko,
nazwa, numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu,
d) przewoźnik lub działający w jego imieniu podwykonawca dokonał sprawdzenia osoby odbierającej przesyłkę w oparciu o dokument tożsamości oraz dowód
rejestracyjny pojazdu, wskazane w dokumentach przewozu.
Dla klauzuli ma zastosowanie udział własny 5% wartości szkody nie mniej niż 500 EUR.

4. Klauzula rażącego niedbalstwa pracowników.

Z zachowaniem niezmienionych ta klauzula postanowien OWU, rozszerzamy zakres ochrony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
Ochrona ubezpieczeniowa nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Państwa reprezentantów, za których uważa się
członków zarządu, prokurentów, dyrektorów, właścicieli, wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnione są do reprezentowania i
zarzadzania przedsiębiorstwem.

5. Klauzula alkoholu lub innych środków odurzających.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o szkody w przewożonym towarze powstałe wskutek prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który był pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, substancji psychotropowych, po użyciu których prowadzenie pojazdu jest niedozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zachowane zostaje
prawo regresu do kierowcy pojazdu.

6. Klauzula przesyłek kurierskich.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o odpowiedzialność cywilna za szkody w przesyłkach kurierskich. Ochrona nie są objęte szkody, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
na podstawie ustawy prawo pocztowe.

7. Klauzula swiadectwa kwalifikacji kierowcy.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe w przewożonym towarze na skutek prowadzenia pojazdu przez kierowcę nie
posiadającego ważnego prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji, o ile nie minęło 30 dni od daty wygaśnięcia ważności prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji. Przyczyna
wygaśnięcia ważności prawa jazdy nie może wynikać z utraty lub odebrania uprawnień.

8. Klauzula cła i innych wydatków.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o cło i inne wydatki związane z przewozem towaru zgodnie z postanowieniami art. 82 prawa przewozowego oraz art. 23 ust. 4 konwencji CMR.

9. Klauzula badan technicznych pojazdu.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowien ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowien umowy ubezpieczenia, rozszerzamy
ochronę ubezpieczeniowa o odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe podczas przewozu pojazdami bez ważnych badan technicznych, o ile stan techniczny pojazdu
nie miał wpływu na powstanie szkody.

10. Klauzula danych ubezpieczonego na liscie przewozowym.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych ta klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustalamy, ze w
sytuacji, gdy brak jest wystarczających danych ubezpieczonego na liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym, przyjmuje się, iż wystarczające dla
udokumentowania takiego przewozu jest:

zamieszczenie na liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym podpisu kierowcy ubezpieczonego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, którym
wykonywany jest przewóz,

pisemne zlecenie udzielone ubezpieczonemu jako podwykonawcy w danym transporcie.

Suma gwarancyjna.

Suma gwarancyjna ustalona w umowie ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w odniesieniu do:
1) jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia (wypłacone odszkodowanie lub koszty dodatkowe zmniejszają Sumę Gwarancyjną).
albo
2) każdego wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia (wypłacone odszkodowanie lub koszty dodatkowe nie zmniejszają Sumy Gwarancyjnej).

Minimalna franszyza redukcyjna.

Większość sprawdzonych firm daje możliwość zastosowania minimalnych kwot, które są odejmowane od wypłaconego odszkodowania:

Przewozy krajowe: minimalna franszyza redukcyjna: 200 EURO

Przewozy międzynarodowe: minimalna franszyza redukcyjna: 200 EURO

Przewozy kabotażowe
na terenie Niemiec: minimalna franszyza redukcyjna: 500 EURO

TOWARY OBJĘTE OCHRONĄ W SPRAWDZONYCH FIRMACH UBEZPIECZENIOWYCH

Ochroną obejmujemy przewóz towarów różnego rodzaju z wyłączeniem: żywych zwierząt, zwłok i szczątków zwłok ludzkich, mienia przesiedleńczego lub towarów
przewożonych w ramach przeprowadzek, ładunków ponadgabarytowych (PZU ubezpiecza taki towar – gdzie wymagany jest pilot), pojazdów samochodowych (PZU ubezpiecza taki towar), przesyłek wartościowych zgodnie z definicja w OWU, przesyłek pocztowych, towarów niebezpiecznych ADR klasy I i VII.

U mnie nie kupisz taniej polisy OC przewoźnika.
Wyłącznie dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Polisę OC przewoźnika zamówisz tutaj: