Ubezpieczenia dla firm

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojej firmy odnośnie:

OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym

Oferta skierowana jest do firm świadczących zawodowo przewozy towarów w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody w przewożonym towarze, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

 

Zakres

 • Uszkodzenie lub ubytek towaru, w tym podczas wypadku drogowego
 
 
 • Utrata towaru spowodowana kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem
 
 
 • Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
 
 
 • Szkody wyrządzone przez podwykonawców
 
 
 • Szkody wyrządzone w sprzęcie elektronicznym i towarach niebezpiecznych ADR
 
 
 • Szkody powstałe podczas załadunku i wyładunku

Atuty

 • Szkody w przewożonym towarze
 • Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • Koszty przeładunku towaru

 • Koszty przechowywania towaru

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC zawodowa przewoźnika drogowego w zakresie zdolności finansowej

Produkt przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność przewozową polegającą na wykonywaniu transportu drogowego rzeczy lub osób na podstawie zezwolenia (licencji) wydanego przez właściwy organ.

Ubezpieczenie umożliwia przewoźnikowi potwierdzenie posiadania odpowiedniej zdolności finansowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z 21 października 2009 roku.

Takie ubezpieczenie może być złożone jako jedna z form potwierdzenia posiadania odpowiedniej zdolności finansowej przy składaniu wniosku o wydanie licencji lub wypisu z licencji w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego w Generalnym Inspektoracie Transportu Drogowego lub w Starostwie Powiatowym.

 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC zawodu

Oferta skierowana jest do firm oraz osób fizycznych, które mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim w czasie wykonywania czynności zawodowych. Ubezpieczenie zawodowe dla projektantów, geodetów, nauczycieli, instruktorów sportowych, ratowników GOPR lub WOPR, żołnierzy, policjantów, kucharzy, maszynistów, fryzjerów i innych zawodów.

Ważne odnośnie do zawodu projektanta – jest to ubezpieczenie dobrowolne, czyli nie spełnia wymogów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
Ubezpieczenie ma na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej wynoszącej tylko 50 000 EURO, która nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone dla pracowników oraz zleceniobiorców będącymi osobami fizycznymi – wycenę ryzyka można zamówić na naszej stronie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, gdzie wykonywane projekty są powyżej kwoty 50 000 EURO, firma projektowa zatrudniająca pracowników lub sam projektant ma możliwość wykupienia dodatkowej ochrony zwiększającej odpowiedzialność i sumę ubezpieczenia, dzięki temu Państwa działalność jest lepiej zabezpieczona przed niespodziewanymi wypadkami.

Umowa może być zawarta na rzecz Ubezpieczonego, prowadzącego działalność zawodową lub wykonującego czynności w zakresie prac projektowych obiektów budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

Umowa może być zawarta również na rzecz osoby fizycznej (projektanta) przez zatrudniającą ją jednostkę organizacyjną. Przedmiotem ubezpieczenia jest wtedy odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące skutkiem wykonywania prac projektowych lub sprawowania nadzoru autorskiego na rzecz tych jednostek.

Umową ubezpieczenia objęte są projekty, których opracowywanie
rozpoczęto w czasie trwania okresu ubezpieczenia oraz nadzór autorski nad realizacją tych projektów, sprawowany w okresie ubezpieczenia.

Zakres

 • Szkody rzeczowe i osobowe w związku z wykonywaniem zawodu
 • Szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem
 • Szkody z wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium Polski
 • Możliwość rozszerzenia ochrony poza granice Polski

Atuty

 • Dla osób fizycznych i firm
 • Możliwość kupienia polisy przez pracodawcę dla pracowników
 • Możliwość wykupienia udziału własnego
 • Ochrona przed szkodami rzeczowymi i osobowymi

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC działalności gospodarczej

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

 

Zakres

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone:

 
 • Wskutek rażącego niedbalstwa
 
 • Na terenie Unii Europejskiej
 
 • Przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
 
 • W związku z ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 
 • Na skutek czynów niedozwolonych i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 
 • W nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
 
 • Przez wadliwy produkt

Atuty

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery
 • Mamy do dyspozycji ofertę z najszerszą definicją pracownika na rynku.

 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Dzięki niej nasz klient może objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny wykorzystywany w swojej działalności. Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Atuty

 • sprzęt elektroniczny obejmujemy ochroną bez względu na jego wiek
 • szeroki katalog sprzętu elektronicznego
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • przejrzyste i zrozumiałe OWU

Możliwość objęcia dodatkowo ochroną:

 • danych (kosztu ich odtworzenia), nośników danych, oprogramowania
 • zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonego po szkodzie w ubezpieczonym sprzęcie
 • sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Mienie klienta korporacyjnego / Ubezpieczenie mienia dla firm

Ubezpieczenie dedykowane firmom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Daje możliwość kompleksowej ochrony budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych i innych aktywów firmy.

Zakres

 • Ubezpieczenie mienia „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 
 • Ochrona przed skutkami katastrofy budowlanej dla budynków do 50 lat – w standardzie
 
 • Ochrona sieci przesyłowych poza ubezpieczoną lokalizacją aż do 1000 m
 
 • Ochrona mienia prywatnego pracownika (w tym pojazdów pracowników stojących na parkingu firmy)
 • Ryzyko osunięcia się ziemi – w standardzie
 
 • Mamy dostęp do oferty z unikalną na rynku klauzulą kosztów wszelakich
[Dzięki niej nie będzie musiał martwić się o dodatkowe koszty, które mogą być konsekwencją zaistniałej szkody (np. koszty najmu zastępczych maszyn lub nieruchomości).]

Atuty

 • Możliwość ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem, stłuczenia szyb i wandalizmu do pełnych sum ubezpieczenia
 • Prewencyjna suma ubezpieczenia Nowość w niektórych ofertach!

 • Szeroka definicja pracownika w niektórych ofertach!

Szeroki katalog klauzul dodatkowych, m.in.:

 • Kradzież zwykła
 • Ubezpieczenie mienia zewnętrznego
 • Rozmrożenie środków obrotowych
 • Szkody estetyczne

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników kontraktu budowalnego, np. inwestorów, głównych wykonawców czy podwykonawców lub instytucji finansujących kontrakt. Umożliwia kompleksową ochronę całego projektu.

 

Zakres

 

 • konstrukcja ubezpieczenia na bazie all-risk (zakres od wszystkich ryzyk)
 • ochrona obejmuje prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy
 • możliwość objęcia ochroną sprzętu i maszyn budowlanych oraz zaplecza budowy
 • możliwość rozszerzenia zakresu o OC obejmującego wszystkie strony kontraktu

Atuty

 

 • możliwość dostosowania zakresu do oczekiwań klienta (szeroki katalog klauzul dodatkowych)
 • możliwość zawarcia umowy generalnej (ubezpieczenie wielu kontraktów w ramach jednej umowy)
 • okres ubezpieczenia – od chwili rozpoczęcia robót aż do czasu przekazania obiektu do eksploatacji
 • możliwość rozszerzenia zakresu o ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Produkt skierowany do przedsiębiorców, zainteresowanych kompleksowym ubezpieczeniem sprzętu budowlanego lub maszyn budowlanych, będących w ich posiadaniu, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Zakres

 

 • konstrukcja ubezpieczenia na bazie all-risk (zakres od wszystkich ryzyk)

 

 • szeroki katalog maszyn możliwych do objęcia ochroną

 

 • możliwość ubezpieczenia całego parku maszynowego w ramach jednej polisy

 

 • ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia

 

Atuty

 

Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności za szkody:
 
 • Odpowiedzialność za szkody w trakcie pracy maszyny – czego nie ma w standardowych ubezpieczeniach Autocasco!
 • spowodowane przez strajki, zamieszki
 • powstałe w czasie transportu maszyn budowlanych
 • powstałe podczas poruszania się maszyn po drogach publicznych

oraz

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dniach wolnych od pracy
 • koszty frachtu lotniczego

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej Konsultantów IT

Specjaliści IT świadczący usługi w branży nowych technologii w oparciu o etat, umowę B2B (kontrakt) lub inną umowę cywilnoprawną np. deweloperzy, testerzy, specjaliści UX/CX, menedżerowie projektu czy specjaliści ds. baz danych lub administratorzy sieci.

firmy IT z przychodami do 6 mln zł świadczące usługi dla klientów z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dobrowolne obejmujące roszczenia wynikające ze szkód powstałych podczas zawodowego świadczenia usług, obejmujące dodatkowe rozszerzenia ochrony:

 • dodatkowe koszty obrony
 • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym
 • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
 • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
 • utrata dokumentów

Ubezpieczenie cyber obejmujące roszczenia wynikające ze szkód z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w tym postepowań regulacyjnych prowadzonym przez organ nadzoru oraz szkód wynikających z działania złośliwego oprogramowania.

Zalety
 • szybki dostęp do oferty
 • wysokie limity odpowiedzialności
 • niskie udziały własne z możliwością ich podwyższenia celem obniżenia składki
 • możliwość elektronicznej akceptacji wniosku bez potrzeby zachowania papierowej formy dokumentu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie Cyber

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.

Ubezpieczenie obejmuje między innymi:

 • Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności 
 • Kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności 
 • Koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji 
 • Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

 • Odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
 • Pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także

 • Koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.
 • Rozszerzenie: Naruszenie standardów obsługi płatności (PCI DSS) 
 • Rozszerzenie: Ubezpieczenie wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych (cyberwyłudzenia)

  Zalety

 • szybki dostęp do oferty
 • światowy standard zakresu ochrony wypracowany przez rynek Lloyd’s
 • lokalny serwis w zakresie informatyki śledczej, prowadzony przez najlepszych ekspertów obsługujących incydenty informatyczne w bankach, instytucjach finansowych, Giełdzie Papierów Wartościowych

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Gwarancje

Dokumenty do umowy generalnej:

 • aktualny KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż 6 miesięcy
 • zaświadczenie z ZUS, nie starsze niż 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, nie starsze niż 3 miesiące,
 • opinie ze wszystkich banków wraz z informacją o wysokości udzielanych kredytów, terminowości spłaty rat kredytowych, nie starsze niż 3 miesiące (sprawdzamy, jakie banki są wymienione we wniosku)
 • wyniki finansowe za bieżący rok i za ostatnie 2 pełne lata:

* bilans wraz z rachunkiem wyników lub ostatnie F01 przy spółkach (oprócz cywilnej)

* wyciąg z księgi przychodów i rozchodów oraz PITy z ostatnich dwóch lat przy spółce cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej (jak nie ma wyciągu z KPiR, to oświadczenie – może być napisane odręcznie – określające wielkość obrotów i zysk bieżący rok oraz aktualny (na „dziś”) poziom zobowiązań i należności)

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek jawnych wymagana jest deklaracja majątku prywatnego – kompletnie wypełniona, łącznie w numerami KW nieruchomości, w przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami warunkiem koniecznym do podpisania umowy generalnej będzie dostarczenie skanu dokumentu potwierdzającego ten fakt,

 • referencje
 • wykaz największych kontraktów, projektów, wykonywanych aktualnie i w ostatnich 3 lat, zawierający następujące dane: przedmiot i wartość kontraktu, okres realizacji, nazwa zamawiającego, stan zaawansowania robót (lub wartość zafakturowania),
 • wykaz wszystkich czynnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, jeżeli nie są wymienione we wniosku

 

Wszystkie wykazy oraz dokumenty finansowe muszą być PODPISANE

Do gwarancji zapłaty wadium:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • projekt umowy

 

Do gwarancji należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek:

 • informacja z otwarcia ofert
 • informacja o wyborze oferty
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Umowa/projekt umowy

ZAMÓWIENIE OFERTY:

 1. Przygotuj skany wymaganych dokumentów do danego typu gwarancji.
 2. Wyślij je do nas przez formularz w jednym pliku „.pdf”.
  Ewentualnie kilka plików w innym formacie na email: admin@eagentsklep.pl lub na lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl.
 3. Wyślemy do Ciebie wypełnione wnioski z firm ubezpieczeniowych, które będziesz musiał podpisać i odesłać je w formie skanu na email, z którego przyszły do Ciebie.
 4. Zwrotnie otrzymasz ofertę Gwarancji Ubezpieczeniowej 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Mamy również ofertę GWARANCJI BANKOWYCH.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

  Ubezpieczenia Flotowe

  Zadbaj o ochronę samochodów firmowych od wszystkich ryzyk.

  Zadecyduj, który wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Twojej firmy.

  A w razie wystąpienia szkody – my zajmiemy się resztą.

  Atuty

  • Ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
  • Możliwość zniesienia udziału własnego
  • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań klienta
  • Najwyższa ochrona w Polsce i w Europie
  • Brak zwyżek za leasingi
  • Minimum 9 pojazdów (z czego chociaż 3 muszą mieć wykupione AC)
  • Łatwość planowania kosztów, gdyż z góry znasz stawki za OC lub AC dla poszczególnych grup pojazdów w danym roku
  • Nowe pojazdy można łatwo włączyć do floty – wystarczy przekazać nam dokumenty tego pojazdu
  • Pilnujemy terminu końca polis obecnych pojazdów oraz nowych, gdzie wykorzystywana jest polisa od sprzedającego do końca jej trwania. 

  Assistance

  • Holowanie w Polsce nawet bez limitu kilometrów
  • Samochód zastępczy do 30 dni
  • Nawet dla pojazdów 15-letnich
  • Nie trzeba mieć Auto Casco

  Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
  Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

  1. Przygotuj skany dowodów rejestracyjnych (tył i przód).
  2. Wyślij je do nas przez formularz w jednym pliku „.pdf”.
   Ewentualnie kilka plików w innym formacie na email: admin@eagentsklep.pl lub na lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl.
  3. Zwrotnie otrzymasz ofertę ubezpieczenia floty pojazdów.