Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia, do zakupu tylko z pomocą Agenta

Biznes Pakiet

nimble_asset_contact_two

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • określone w umowie ubezpieczenia mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego np.
  • budynki, budowle, lokale,
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
  • środki obrotowe
  • niskocenne składniki majątku,
  • nakłady inwestycyjne,
  • mienie pracownicze, mienie osób trzecich,
  • wartości pieniężne
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem wskazanej w umowie ubezpieczenia działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia, będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)
 • zdrowie i życie Ubezpieczonego, będącego osobą fizyczna lub pracownika Ubezpieczającego (następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego lub jego pracowników),
 • mienie w transporcie krajowym tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego, w transporcie krajowym, wykonywanym transportem własnym lub obcym,
 • organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie:
  • pomocy technicznej – Office assistance (np. w przypadku awarii urządzeń, sprzętu biurowego),
  • pomocy medycznej – Medical assistance (w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub podczas podróży służbowej),
  • usług informacyjnych (infolinia o sieci usługodawców; infolinia gospodarcza, infolinia prawna, infolinia medyczna).

Partner

Ubezpieczenie majątkowe dla firm

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONEGO

 • Unikatowa konstrukcja ubezpieczenia – możliwość wyboru pomiędzy kompleksowym rozwiązaniem pakietowym a zakupem wybranych ryzyk
 • Możliwość ubezpieczenia: mienia od ognia i zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej
 • Możliwość dowolnego kształtowania oferty w zależności od potrzeb firmy – ponad 44 klauzule dodatkowe
 • Ubezpieczenie całego sprzętu elektronicznego na dowolną sumę bez konieczności sporządzania jego wykazu
 • Assistance w pakiecie

OC przewoźników

Oferta skierowana jest do firm świadczących zawodowo przewozy towarów w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody w przewożonym towarze, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Pliki do pobrania:

OC zawodu

Oferta skierowana jest do firm oraz osób fizycznych, które mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim w czasie wykonywania czynności zawodowych. Ubezpieczenie zawodowe dla projektantów, geodetów, nauczycieli, instruktorów sportowych, ratowników GOPR lub WOPR, żołnierzy, policjantów, kucharzy, maszynistów, fryzjerów i innych zawodów.

Ważne odnośnie zawodu projektanta – jest to ubezpieczenie dobrowolne, czyli nie spełnia wymogów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
Ubezpieczenie ma na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej wynoszącej tylko 50 000 EURO, która nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone dla pracowników oraz zleceniobiorców będącymi osobami fizycznymi można kupić tutaj: httpss://eagentsklep.pl/Twoj-BIZNES-Plus

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, gdzie wykonywane projekty są powyżej kwoty 50 000 EURO, firma projektowa zatrudniająca pracowników lub sam projektant ma możliwość wykupienia dodatkowej ochrony zwiększającej odpowiedzialność i sumę ubezpieczenia, dzięki temu Państwa działalność jest lepiej zabezpieczona przed niespodziewanymi wypadkami.

Umowa może być zawarta na rzecz Ubezpieczonego, prowadzącego działalność zawodową lub wykonującego czynności w zakresie prac projektowych obiektów budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

Umowa może być zawarta również na rzecz osoby fizycznej (projektanta) przez zatrudniającą ją jednostkę organizacyjną. Przedmiotem ubezpieczenia jest wtedy odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące skutkiem wykonywania prac projektowych lub sprawowania nadzoru autorskiego na rzecz tych jednostek.

Umową ubezpieczenia objęte są projekty, których opracowywanie
rozpoczęto w czasie trwania okresu ubezpieczenia, oraz nadzór autorski nad realizacją tych projektów, sprawowany w okresie ubezpieczenia.

Za wyjątkiem zawodu projektanta i geodety minimalna składka za ubezpieczenie:

1) w przypadku ubezpieczeń z okresem dłuższym niż 2 miesiące – 150 PLN,

2) w przypadku ubezpieczeń z okresem krótszym niż 2 miesiące – 40 PLN.

W ubezpieczeniach rocznych i krótkoterminowych dłuższych niż 2 miesiące, za wyjątkiem zawodu projektanta i geodety, w których spełnione są łącznie poniższe warunki:

a) zgodnie ze stawką określoną przez Uniqa T.U.S.A. i zastosowaniu dodatkowych zniżek przez Agenta ubezpieczeniowego wartość składki jest niższa niż 100 PLN i

b) suma gwarancyjna nie przekracza 20 000 PLN, składka minimalna wynosi 40 PLN

W ubezpieczeniu OC projektantów i geodetów składka minimalna wynosi 200 PLN.

Zakres

 • Szkody rzeczowe i osobowe w związku z wykonywaniem zawodu
 • Szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem
 • Szkody z wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium Polski
 • Możliwość rozszerzenia ochrony poza granice Polski

Atuty

 • Dla osób fizycznych i firm
 • Możliwość kupienia polisy przez pracodawcę dla pracowników
 • Możliwość wykupienia udziału własnego
 • Ochrona przed szkodami rzeczowymi i osobowymi

Pliki do pobrania:

OC działalności

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery

Pliki do pobrania:

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Dzięki niej nasz klient może objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny wykorzystywany w swojej działalności. Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Atuty

 • sprzęt elektroniczny obejmujemy ochroną bez względu na jego wiek
 • szeroki katalog sprzętu elektronicznego
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • przejrzyste i zrozumiałe OWU

Możliwość objęcia dodatkowo ochroną:

 • danych (kosztu ich odtworzenia), nośników danych, oprogramowania
 • zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonego po szkodzie w ubezpieczonym sprzęcie
 • sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Pliki do pobrania:

Twój Uniqalny Biznes

 

Dodatkowo przy zakupie polisy, Twój Uniqalny Biznes otrzymujecie upust na sprzęt, samochody, usługi IT oraz inne ubezpieczenia na eagentsklep.

Ubezpieczenie Twój Uniqalny Biznes jest skierowane do podmiotów gospodarczych, których roczny przychód w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 20 milionów złotych i których wartość majątku  nie przekracza 15 milionów złotych na jedną lokalizację lub 20 milionów złotych na wszystkie lokalizacje.

 

Atuty

 • Szeroki zakres ochrony już w podstawowym wariancie ubezpieczenia
 • 6 podstawowych rodzajów ubezpieczeń, szereg klauzul i opcji dodatkowych
 • Ścieżka sprzedaży oparta o intuicyjną aplikację sprzedażową sugerującą m.in. właściwy zakres ochrony dla danej branży

Pliki do pobrania:

Mienia klienta korporacyjnego / Ubezpieczenie mienia dla firm

Cena 300 zł to składka minimalna, cena końcowa zależy od wartości mienia oraz zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowo przy zakupie polisy, Twoja firma otrzymuje upust na sprzęt oraz ubezpieczenia OC/AC.

Zabezpieczenie mienia, a majątek.

Ubezpieczenie majątku to oferta dla dużych firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Możesz kompleksowo ubezpieczyć budynki, maszyny i urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa firmy.

Ochrona ubezpieczeniowa majątku od:

 • pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna
 • deszczu nawalnego, gradu, śniegu
 • powodzi
 • kradzieży z włamaniem
 • wandalizmu
 • stłuczenia szyb

Możesz wybrać formułę all risk – wówczas ubezpieczymy majątek firmy od wszelkich ryzyk.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia mienia

 • ochrona przed katastrofą budowlaną w standardzie (dla budynków do 50 lat)
 • ochrona sieci przemysłowych aż do 1000 m
 • szeroka definicja pracownika
 • ubezpieczenie przedmiotów pracownika
 • ochrona prywatnych pojazdów pracowników

Zakres ochrony można rozszerzyć o inne ryzyka np. klauzulę przepięć i przetężeń, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii oraz przed rozmrożeniem środków obrotowych.

UBEZPIECZENIE FIRMY – OCHRONA PRZED

 • Ogniem
 • Zdarzeniami losowymi
 • Kradzieżą
 • Pewność ochrony firmy lub instytucji daje podstawę do ich rozwoju.

Pliki do pobrania:

Ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników kontraktu budowalnego, np. inwestorów, głównych wykonawców czy podwykonawców lub instytucji finansujących kontrakt. Umożliwia kompleksową ochronę całego projektu.

 

Zakres

 

 • konstrukcja ubezpieczenia na bazie all-risk (zakres od wszystkich ryzyk)
 • ochrona obejmuje prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy
 • możliwość objęcia ochroną sprzętu i maszyn budowlanych oraz zaplecza budowy
 • możliwość rozszerzenia zakresu o OC obejmującego wszystkie strony kontraktu

Atuty

 

 • możliwość dostosowania zakresu do oczekiwań klienta (szeroki katalog klauzul dodatkowych)
 • możliwość zawarcia umowy generalnej (ubezpieczenie wielu kontraktów w ramach jednej umowy)
 • okres ubezpieczenia – od chwili rozpoczęcia robót aż do czasu przekazania obiektu do eksploatacji
 • możliwość rozszerzenia zakresu o ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu
Pliki do pobrania:

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Produkt skierowany do przedsiębiorców, zainteresowanych kompleksowym ubezpieczeniem sprzętu budowlanego lub maszyn budowlanych, będących w ich posiadaniu, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Zakres

 

 • konstrukcja ubezpieczenia na bazie all-risk (zakres od wszystkich ryzyk)

 

 • szeroki katalog maszyn możliwych do objęcia ochroną

 

 • możliwość ubezpieczenia całego parku maszynowego w ramach jednej polisy

 

 • ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia

 

Atuty

 

Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności UNIQA za szkody:
 
 • spowodowane przez strajki, zamieszki
 • powstałe w czasie transportu maszyn budowlanych
 • powstałe podczas poruszania się maszyn po drogach publicznych

oraz

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dniach wolnych od pracy
 • koszty frachtu lotniczego
Pliki do pobrania: