Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia, do zakupu tylko z pomocą Agenta

OC przewoźników

Oferta skierowana jest do firm świadczących zawodowo przewozy towarów w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody w przewożonym towarze, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Pliki do pobrania:

OC zawodu

Oferta skierowana jest do firm oraz osób fizycznych, które mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim w czasie wykonywania czynności zawodowych. Ubezpieczenie zawodowe dla projektantów, geodetów, nauczycieli, instruktorów sportowych, ratowników GOPR lub WOPR, żołnierzy, policjantów, kucharzy, maszynistów, fryzjerów i innych zawodów.

Ważne odnośnie zawodu projektanta – jest to ubezpieczenie dobrowolne, czyli nie spełnia wymogów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
Ubezpieczenie ma na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej wynoszącej tylko 50 000 EURO, która nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone dla pracowników oraz zleceniobiorców będącymi osobami fizycznymi można kupić tutaj: httpss://eagentsklep.pl/Twoj-BIZNES-Plus

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, gdzie wykonywane projekty są powyżej kwoty 50 000 EURO, firma projektowa zatrudniająca pracowników lub sam projektant ma możliwość wykupienia dodatkowej ochrony zwiększającej odpowiedzialność i sumę ubezpieczenia, dzięki temu Państwa działalność jest lepiej zabezpieczona przed niespodziewanymi wypadkami.

Umowa może być zawarta na rzecz Ubezpieczonego, prowadzącego działalność zawodową lub wykonującego czynności w zakresie prac projektowych obiektów budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

Umowa może być zawarta również na rzecz osoby fizycznej (projektanta) przez zatrudniającą ją jednostkę organizacyjną. Przedmiotem ubezpieczenia jest wtedy odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące skutkiem wykonywania prac projektowych lub sprawowania nadzoru autorskiego na rzecz tych jednostek.

Umową ubezpieczenia objęte są projekty, których opracowywanie
rozpoczęto w czasie trwania okresu ubezpieczenia, oraz nadzór autorski nad realizacją tych projektów, sprawowany w okresie ubezpieczenia.

Za wyjątkiem zawodu projektanta i geodety minimalna składka za ubezpieczenie:

1) w przypadku ubezpieczeń z okresem dłuższym niż 2 miesiące – 150 PLN,

2) w przypadku ubezpieczeń z okresem krótszym niż 2 miesiące – 40 PLN.

W ubezpieczeniach rocznych i krótkoterminowych dłuższych niż 2 miesiące, za wyjątkiem zawodu projektanta i geodety, w których spełnione są łącznie poniższe warunki:

a) zgodnie ze stawką określoną przez Uniqa T.U.S.A. i zastosowaniu dodatkowych zniżek przez Agenta ubezpieczeniowego wartość składki jest niższa niż 100 PLN i

b) suma gwarancyjna nie przekracza 20 000 PLN, składka minimalna wynosi 40 PLN

W ubezpieczeniu OC projektantów i geodetów składka minimalna wynosi 200 PLN.

Zakres

 • Szkody rzeczowe i osobowe w związku z wykonywaniem zawodu
 • Szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem
 • Szkody z wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium Polski
 • Możliwość rozszerzenia ochrony poza granice Polski

Atuty

 • Dla osób fizycznych i firm
 • Możliwość kupienia polisy przez pracodawcę dla pracowników
 • Możliwość wykupienia udziału własnego
 • Ochrona przed szkodami rzeczowymi i osobowymi

Pliki do pobrania:

OC działalności

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery

Pliki do pobrania:

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Dzięki niej nasz klient może objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny wykorzystywany w swojej działalności. Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Atuty

 • sprzęt elektroniczny obejmujemy ochroną bez względu na jego wiek
 • szeroki katalog sprzętu elektronicznego
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • przejrzyste i zrozumiałe OWU

Możliwość objęcia dodatkowo ochroną:

 • danych (kosztu ich odtworzenia), nośników danych, oprogramowania
 • zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonego po szkodzie w ubezpieczonym sprzęcie
 • sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Pliki do pobrania:

Twój BIZNES Plus

Cena 100 zł to składka minimalna, cena końcowa zależy od wartości mienia oraz zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowo przy zakupie polisy, Twoja firma otrzymuje upust na sprzęt oraz ubezpieczenia OC/AC.

Ubezpieczenie Twój BIZNES Plus skierowane jest do małych i średnich firm,
których roczny maksymalny przychód w związku z prowadzoną działalnością
nie przekracza 20 mln zł, oraz których wartość majątku jest nie większa niż 15 mln zł.

Ubezpieczenie dla MŚP
 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • odpowiedzialności cywilnej 
 • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • NNW

Poznaj atuty

 • łatwość i szybkość obsługi
 • szyte na miarę
 • dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń
 • kompleksowe podejście do Twoich potrzeb
 • ubezpieczenia w ramach pakietu na jednej polisie
 • bezpłatne usługi specjalistów – hydraulik, ślusarz, informatyk w ramach Assistance

Ubezpieczenia zawarte w ramach pakietu ujęte są na jednej polisie.

OCHRONA PRZED:

 • Kradzieżą
 • Zniszczeniem
 • Nieszczęśliwymi wypadkami

Pliki do pobrania:

Mienia klienta korporacyjnego / Ubezpieczenie mienia dla firm

Cena 300 zł to składka minimalna, cena końcowa zależy od wartości mienia oraz zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowo przy zakupie polisy, Twoja firma otrzymuje upust na sprzęt oraz ubezpieczenia OC/AC.

Zabezpieczenie mienia, a majątek.

Ubezpieczenie majątku to oferta dla dużych firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Możesz kompleksowo ubezpieczyć budynki, maszyny i urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa firmy.

Ochrona ubezpieczeniowa majątku od:

 • pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna
 • deszczu nawalnego, gradu, śniegu
 • powodzi
 • kradzieży z włamaniem
 • wandalizmu
 • stłuczenia szyb

Możesz wybrać formułę all risk – wówczas ubezpieczymy majątek firmy od wszelkich ryzyk.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia mienia

 • ochrona przed katastrofą budowlaną w standardzie (dla budynków do 50 lat)
 • ochrona sieci przemysłowych aż do 1000 m
 • szeroka definicja pracownika
 • ubezpieczenie przedmiotów pracownika
 • ochrona prywatnych pojazdów pracowników

Zakres ochrony można rozszerzyć o inne ryzyka np. klauzulę przepięć i przetężeń, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii oraz przed rozmrożeniem środków obrotowych.

UBEZPIECZENIE FIRMY – OCHRONA PRZED

 • Ogniem
 • Zdarzeniami losowymi
 • Kradzieżą
 • Pewność ochrony firmy lub instytucji daje podstawę do ich rozwoju.

Pliki do pobrania: