Ubezpieczenia dla firm

KUP ONLINE

 

KOMPLEKSOWA OCHRONA DZIĘKI NASZYM PAKIETOM CZARTEROWYM

Aby kupić ubezpieczenie czarterowe online, kliknij żądany pakiet czarterowy wymieniony w poniższej tabeli. W drugim etapie masz możliwość uzupełnienia pakietu czarterowego o nasz produkt, Bond Insurance Plus. Bond Insurance Plus można również wykupić osobno do momentu przejęcia czarterowego jachtu.

Kliknij i kup pakiety czarterowe + kaucja

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kapitana Pantaenius zapewnia przez cały rok ochronę kapitana przed szkodami powstającymi podczas użytkowania innego jachtu motorowego lub żaglowego.
Ochrona obowiązuje, gdy nie można zastosować ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jachtu.
Ubezpieczone jest również korzystanie z pontonów i innego sprzętu do sportów wodnych.
Ubezpieczenie to jest dostępne zarówno dla prywatnych, jak i komercyjnych szyperów i zapewnia ochronę na całym świecie.

Ubezpieczenia, do zakupu tylko z pomocą Agenta

OC zawodu

Oferta skierowana jest do firm oraz osób fizycznych, które mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim w czasie wykonywania czynności zawodowych. Ubezpieczenie zawodowe dla projektantów, geodetów, nauczycieli, instruktorów sportowych, ratowników GOPR lub WOPR, żołnierzy, policjantów, kucharzy, maszynistów, fryzjerów i innych zawodów.

Ważne odnośnie zawodu projektanta – jest to ubezpieczenie dobrowolne, czyli nie spełnia wymogów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
Ubezpieczenie ma na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej wynoszącej tylko 50 000 EURO, która nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone dla pracowników oraz zleceniobiorców będącymi osobami fizycznymi można kupić tutaj: httpss://eagentsklep.pl/Twoj-BIZNES-Plus

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, gdzie wykonywane projekty są powyżej kwoty 50 000 EURO, firma projektowa zatrudniająca pracowników lub sam projektant ma możliwość wykupienia dodatkowej ochrony zwiększającej odpowiedzialność i sumę ubezpieczenia, dzięki temu Państwa działalność jest lepiej zabezpieczona przed niespodziewanymi wypadkami.

Umowa może być zawarta na rzecz Ubezpieczonego, prowadzącego działalność zawodową lub wykonującego czynności w zakresie prac projektowych obiektów budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

Umowa może być zawarta również na rzecz osoby fizycznej (projektanta) przez zatrudniającą ją jednostkę organizacyjną. Przedmiotem ubezpieczenia jest wtedy odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące skutkiem wykonywania prac projektowych lub sprawowania nadzoru autorskiego na rzecz tych jednostek.

Umową ubezpieczenia objęte są projekty, których opracowywanie
rozpoczęto w czasie trwania okresu ubezpieczenia, oraz nadzór autorski nad realizacją tych projektów, sprawowany w okresie ubezpieczenia.

Za wyjątkiem zawodu projektanta i geodety minimalna składka za ubezpieczenie:

1) w przypadku ubezpieczeń z okresem dłuższym niż 2 miesiące – 150 PLN,

2) w przypadku ubezpieczeń z okresem krótszym niż 2 miesiące – 40 PLN.

W ubezpieczeniach rocznych i krótkoterminowych dłuższych niż 2 miesiące, za wyjątkiem zawodu projektanta i geodety, w których spełnione są łącznie poniższe warunki:

a) zgodnie ze stawką określoną przez Uniqa T.U.S.A. i zastosowaniu dodatkowych zniżek przez Agenta ubezpieczeniowego wartość składki jest niższa niż 100 PLN i

b) suma gwarancyjna nie przekracza 20 000 PLN, składka minimalna wynosi 40 PLN

W ubezpieczeniu OC projektantów i geodetów składka minimalna wynosi 200 PLN.

Zakres

 • Szkody rzeczowe i osobowe w związku z wykonywaniem zawodu
 • Szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem
 • Szkody z wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium Polski
 • Możliwość rozszerzenia ochrony poza granice Polski

Atuty

 • Dla osób fizycznych i firm
 • Możliwość kupienia polisy przez pracodawcę dla pracowników
 • Możliwość wykupienia udziału własnego
 • Ochrona przed szkodami rzeczowymi i osobowymi

Pliki do pobrania:

OC działalności

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery

Pliki do pobrania:

OC przewoźników

Oferta skierowana jest do firm świadczących zawodowo przewozy towarów w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody w przewożonym towarze, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Pliki do pobrania:

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Dzięki niej nasz klient może objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny wykorzystywany w swojej działalności. Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Atuty

 • sprzęt elektroniczny obejmujemy ochroną bez względu na jego wiek
 • szeroki katalog sprzętu elektronicznego
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • przejrzyste i zrozumiałe OWU

Możliwość objęcia dodatkowo ochroną:

 • danych (kosztu ich odtworzenia), nośników danych, oprogramowania
 • zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonego po szkodzie w ubezpieczonym sprzęcie
 • sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Pliki do pobrania:

Twój BIZNES Plus

Cena 100 zł to składka minimalna, cena końcowa zależy od wartości mienia oraz zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowo przy zakupie polisy, Twoja firma otrzymuje upust na sprzęt oraz ubezpieczenia OC/AC.

Ubezpieczenie Twój BIZNES Plus skierowane jest do małych i średnich firm,
których roczny maksymalny przychód w związku z prowadzoną działalnością
nie przekracza 20 mln zł, oraz których wartość majątku jest nie większa niż 15 mln zł.

Ubezpieczenie dla MŚP
 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • odpowiedzialności cywilnej 
 • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • NNW

Poznaj atuty

 • łatwość i szybkość obsługi
 • szyte na miarę
 • dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń
 • kompleksowe podejście do Twoich potrzeb
 • ubezpieczenia w ramach pakietu na jednej polisie
 • bezpłatne usługi specjalistów – hydraulik, ślusarz, informatyk w ramach Assistance

Ubezpieczenia zawarte w ramach pakietu ujęte są na jednej polisie.

OCHRONA PRZED:

 • Kradzieżą
 • Zniszczeniem
 • Nieszczęśliwymi wypadkami


Pliki do pobrania:

Mienia klienta korporacyjnego / Ubezpieczenie mienia dla firm

Cena 300 zł to składka minimalna, cena końcowa zależy od wartości mienia oraz zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowo przy zakupie polisy, Twoja firma otrzymuje upust na sprzęt oraz ubezpieczenia OC/AC.

Zabezpieczenie mienia, a majątek.

Ubezpieczenie majątku to oferta dla dużych firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Możesz kompleksowo ubezpieczyć budynki, maszyny i urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa firmy.

Ochrona ubezpieczeniowa majątku od:

 • pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna
 • deszczu nawalnego, gradu, śniegu
 • powodzi
 • kradzieży z włamaniem
 • wandalizmu
 • stłuczenia szyb

Możesz wybrać formułę all risk – wówczas ubezpieczymy majątek firmy od wszelkich ryzyk.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia mienia

 • ochrona przed katastrofą budowlaną w standardzie (dla budynków do 50 lat)
 • ochrona sieci przemysłowych aż do 1000 m
 • szeroka definicja pracownika
 • ubezpieczenie przedmiotów pracownika
 • ochrona prywatnych pojazdów pracowników

Zakres ochrony można rozszerzyć o inne ryzyka np. klauzulę przepięć i przetężeń, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii oraz przed rozmrożeniem środków obrotowych.

UBEZPIECZENIE FIRMY – OCHRONA PRZED

 • Ogniem
 • Zdarzeniami losowymi
 • Kradzieżą
 • Pewność ochrony firmy lub instytucji daje podstawę do ich rozwoju.

Pliki do pobrania:

Ubezpieczenie Cyber

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.

Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi, zakłady usługowe, hotele itp.

Zakres ochrony
Ubezpieczenie obejmuje zawsze 4 Sekcje ubezpieczeniowe

Sekcję A: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności (np. roszczenia osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym Ubezpieczonego)
Sekcję B: kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania prowadzone przez PUODO)
Sekcję C: koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego albo kradzieżą danych przez pracownika Ubezpieczonego)
Sekcję D: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą danych ich dotyczących z systemu informatycznego Ubezpieczonego)

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

Sekcję E: odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
Sekcję F: pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także

Sekcję G: koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.

Rozszerzenie: Naruszenie standardów obsługi płatności (PCI DSS) – koszty z tytułu naruszenia umowy o obsługę płatności w związku z wyciekiem danych kart płatniczych, w tym kary za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa danych “Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)”

Rozszerzenie: Ubezpieczenie wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych (cyberwyłudzenia) – straty pieniężne lub utracona wartość towarów wynikająca z dokonania przelewu, kradzieży środków z konta bankowego lub wysłania towaru w dobrej wierze osobie nieuprawnionej, wskutek wyłudzenia dokonanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Limity
Do 5 milionów złotych

Zalety
szybki dostęp do oferty

 • światowy standard zakresu ochrony wypracowany przez rynek Lloyd’s
 • lokalny serwis w zakresie informatyki śledczej, prowadzony przez najlepszych ekspertów obsługujących incydenty informatyczne w bankach, instytucjach finansowych, Giełdzie Papierów Wartościowych

Ostatnio wypłacone odszkodowanie:

 • Szkoda zrealizowana – atak hackerski na sklep internetowy – wykorzystana klauzula koszty odtworzenia danych oraz utracony zysk – wartość szkody 4800 zł
 • Atak wirusem szyfrującym na biuro brokera ubezpieczeniowego – wykorzystana klauzula cyber wymuszenie – negocjacje dotyczące odblokowania zaszyfrowanych plików – wartość roszczenia 4 bitcoiny – około 58720 z

Koszt obsługi zdarzenia:

 • Poinformowanie klientów, których dane zostały naruszone – 1000 osób * (5,20 zł list + 0,10 zł koperta + 0,70 zł koszt przygotowania pisma) = 6000 zł
 • Wsparcie agencji marketingowej celem utrzymania pozycji firmy na rynku lokalnym – koszt około 20000 zł dla średniej wielkości firmy
 • Konieczność zgłoszenia faktu wycieku zgodnie z RODO – wiąże się z kontrolą w firmie oraz możliwością nałożenia kary finansowej zgodnej z RODO
 

 

Pliki do pobrania:

Ubezpieczenia utraty dochodu i NNW

Ubezpieczenie przeznaczone dla przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody (architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, księgowi, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, pielęgniarki i położne, kierowcy, rzemieślnicy, aptekarze, marynarze), osoby zatrudnione na etacie o wysokich bieżących zobowiązaniach finansowych (np. kredytobiorcy),

Zakres ochrony
 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek inwalidztwa
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki,
 • dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)
Limity
 • Do 10 milionów złotych
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.
Zalety
 • szybki dostęp do oferty na wysokie limity
 • brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby które dawały objawy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV
 • kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta

Pliki do pobrania:

Ubezpieczenie D&O

Dla kogo
 • Członkowie kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym także branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń. Oferta jest skierowana także do spółek zarejestrowanych wcześniej niż dwa lata temu.
Zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem:

 • Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
 • Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
 • Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice insurance)
 • Klauzula D – koszty obrony spółki
 • Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
 • Klauzula F – odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
 • Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Katalog rozszerzeń:

 • Kierownictwo spółką zewnętrzną
 • Koszty dochodzenia
 • Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie
 • Koszty obrony dobrego imienia
 • Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności
 • Grzywny i kary administracyjne lub cywilne
 • Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu
 • Koszty stawiennictwa
 • Koszty zdarzenia kryzysowego w spółce
 • Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa
 • Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych
Limity
 • Do 50 milionów złotych
 • W przypadku samodzielnego ubezpieczenia spółek zarejestrowanych wcześniej niż 2 lata temu do 10 mln PLN.
Zalety
 • szybki dostęp do oferty na wysokie limity
 • zakres ochrony adekwatny dla każdego rodzaju działalności
 • bogaty zestaw dodatkowych zakresów ochrony

WARUNKI UBEZPIECZENIA

KARTA PRODUKTU