Odpowiedzialność Cywilna a wyłączenie szkód, które mogą być pokryte z tytułu rękojmi i gwarancji.

Odpowiedzialność Cywilna

Podstawowe ograniczenie odpowiedzialności przez firmy ubezpieczeniowe w polisach odpowiedzialności cywilnej:

Wyłączenie szkód,które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania;

Za co zapłacą?

Jednak ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

Czyli w sumie za co płacą?

Odpowiem w formie przykładu:

Masz warsztat samochodowy.

Twój pracownik naprawia silnik przez wymianę części, która została uszkodzona.

Niestety nie dokręcił śrubki i ta część uszkodziła przy okazji inne części silnika oraz maskę samochodu.

Firma Ubezpieczeniowa zapłaci za:

- Uszkodzoną maskę samochodową.
- Uszkodzone elementy silnika.

Pokrywają z zapisu o następstwie nienależytego wykonania zobowiązania tutaj przez pracownika.

Firma Ubezpieczeniowa nie zapłaci za:

- Poniesione koszty usługi czyli roboczogodziny.
- Za część, którą zamontował pracownik.

Pokryjesz z własnej kieszeni – gwarancji / rękojmi.

UWAGA WAŻNE!

Warto mieć ubezpieczony majątek firmy w jednym Towarzystwie ubezpieczeniowym działa to na Twoją korzyść przy szkodzie.
Istnieje coś takiego jak kulancja, czyli z uwagi na relacje biznesowe oraz wizerunek firmy wypłacą odszkodowanie nawet kiedy są wolni od odpowiedzialności.

Pracując w multiagencji mam swoich faworytów w kwestii wsparcia klienta „pełnego*” jak Grupa VIG (Benefia, Wiener) oraz Lloyds.

*pełnego, czyli klient posiada więcej niż jeden produkt w danej firmie.