Uwaga! Pamiętaj o okresowych przeglądach!

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 62 ust. 1) właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądów.

 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
  1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

2. Kto może przeprowadzać kontrole okresowe?

Kontrole okresowe mogą przeprowadzać tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, z zastrzeżeniem, że przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny być dokonywane przez osoby o kwalifikacjach zawodowych w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może również kontrolować – oprócz osób z odpowiednimi uprawnieniami mistrz kominiarski.

Prawo budowlane

Zwróć uwagę na:

1. Budujący mogą skorzystać z nowej uproszczonej procedury zwanej zgłoszeniem z projektem (nadal będzie można wybrać, czy dokonać zgłoszenia z projektem, czy z jakichś powodów jednak ubiegać się o pozwolenie na budowę).


Ustawa oznacza, że pozwolenia na budowę w odpowiednim organie nie wymaga budowa m.in.:

 • domów jednorodzinnych (bez względu na gabaryty), które nie ograniczają możliwości zagospodarowania i zabudowy sąsiednich działek,
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • ogrodzenia o wysokości do 2,20 m (również te od strony dróg i innych miejsc publicznych),
 • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę oraz budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo) o pojemności nie większej niż 10 m3 (do wniosku o zgłoszenie nie ma obowiązku załączania projektu budowlanego),
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

2. Zgłoszenie z projektem podlega tak zwanej milczącej zgodzie. Jeśli starosta nie ma zastrzeżeń
do zgłoszonego projektu i nie wniesie w ciągu 30 dni sprzeciwu, zostanie on natychmiast
ostemplowany. A to oznacza, że po zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy można od razu do niej przystąpić.

3. Pozwolenie na użytkowanie. Skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną „milczącą zgodę”
na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Pamiętaj!

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe na rynku mają wyłącznie odpowiedzialności! Wyjątek stanowi Generali T.U.S.A., gdzie limit odpowiedzialności przy braku przeglądów technicznych, które miały wpływ na szkodę odpowiada maksymalnie do 50 000 zł (przy ubezpieczenia domu/mieszkania do kupienia tutaj: https://bezpiecznyzmiklaszewicz.pl/).

Przykładowy zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia:

„nie odpowiadamy także za szkody i ich następstwa, które
powstały:
1) na skutek:
a) braku okresowych przeglądów technicznych, których wymagają przepisy prawa,”

Dodatkowo mając polisę UNIQA TWÓJ DOM PLUS
(możesz ją kupić/zamówić klikając tu: https://eagentsklep.pl/ubezpieczenia-domow-i-mieszkan/)
masz dostęp do Twój Assistance Plus, gdzie możesz skorzystać z usługi na życzenie.

„Na Twoją prośbę zorganizujemy wizytę elektryka lub technika urządzeń grzewczych, który przeprowadzi okresowy przegląd techniczny instalacji gazowej lub elektrycznej w miejscu ubezpieczenia. Możesz skorzystać ze świadczenia 2 razy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Koszty dojazdu, wizyty odpowiedniego specjalisty, materiałów i części zamiennych pokrywasz we własnym zakresie.”