Regulamin

Regulamin witryny internetowej eagentsklep.pl


I. Informacja o Firmie:
1. Witryna internetowa działająca pod następującym adresem:
https://eagentsklep.pl;
prowadzona jest przez
eagentsklep.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego, nr 19, lok. 109, 10-088 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Olsztyn w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001014858, NIP: 7393979041, REGON: 524325950, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 11 000 zł, e-mail: admin@eagentsklep.pl,
zwany dalej eagentsklep.
II. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów https://eagentsklep.pl są
przetwarzane przez eagentsklep z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Aleja Generała Władysława Sikorskiego, nr 19, lok. 109.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania
może uniemożliwić eagentsklep realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują
się w polityce prywatności.
III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w witrynie internetowej https://eagentsklep.pl
są wyrażone w następujących walutach: złotych polskich (PLN).
2. Ceny przekazywane w formie kalkulacji, oferty, broszury mogą być wyrażone w walutach: złoty polski (PLN) oraz euro (EUR)
3. W witrynach internetowych oraz przekazanych kalkulacjach, ofertach, broszurach stosowane są następujące kategorie cenowe:
1) Cena wyjściowa podlegająca negocjacji – ustalana indywidualnie z klientem podczas negocjacji cen potwierdzana proformą
IV. Zamówienia
1. Witryna internetowa https://eagentsklep.pl umożliwia Klientom:
1) Składanie zamówień/zapytań (ofert zakupu) towarów i usług szukanych przez klienta oraz oferowanych przez witrynę https://eagentsklep.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2) Uzyskanie informacji o towarach i usługach oferowanych w witrynie internetowej.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów i usług, w tym w szczególności katalogi, foldery,
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w witrynie https://eagentsklep.pl kierowane przez eagentsklep do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Witryna internetowa przyjmuje zamówienia poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub pocztę email lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl oraz portale społecznościowe jak i inne urządzenia końcowe, które są wymienione na stronie interentowej.
4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez eagentsklep.
6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o włączeniu usługi, wykonania usługi, wysłania polisy, przekazania numeru wysyłki, przekazania umowy leasingu.
7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a–
28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych,
tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych , w tym smartfonów,
w ramach jednolitej gospodarczo transakcji , na kwotę co
najmniej 15 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta
warunków przedstawionych przez eagentsklep. Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi eagentsklep identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
V. Dostawa
1. Towar zamówiony przez klienta w witrynie internetowej https://eagentsklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem dystrybutora lub hurtowni ewentualnie producenta:
Nazywani w dalszej części: dystrybutorem
1) Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia u dystrybutora (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie
dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
2) Jeżeli nie ustalono inaczej, dystrybutor wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez eagentsklep).
3) Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji u dystrybutora.
4) Wraz z towarem wydawane są faktura VAT dystrybutora oraz WZ(wydanie na zewnątrz)
(o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta.
W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.
W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, eagentsklep zaleca sporządzić protokół szkodowy.
VI. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1) Przed wydaniem towaru klientowi:
a) Przelewem na rachunek bankowy eagentsklep.
b) Finansowanie za pośrednictwem Leasingu dla firm, jeżeli klient wskazuje zainteresowanie to eagentsklep przekazuje dane kontaktowe do specjalistów w celu przygotowania oferty oraz umowy po jej akceptacji.
2. eagentsklep może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu
potwierdzonym przez eagentsklep jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą
płatności (m.in. Umowa Leasingowa).
3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient
powinien uiścić cenę niezwłocznie.
VII. Zwrot towaru przez klienta 
1. eagentsklep.pl nie przywiduje dokonywania zwrotów zakupionych towarów.
2. Klient przed dokonaniem zamówienia w witrynie https://eagentsklep.pl może uzyskać informację, który dystrybutor przewiduje możliwość dokonania zwrotu towaru.
c) Jednoosobowa działalność gospodarcza musi wskazać nr PKD na rzecz, którego dokonuje zakupu.
3. eagentsklep nie stosuje polityki towarów zastępczych.
VIII. Gwarancja
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych
na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy eagentsklep, z siedzibą w Olsztynie.
przy ulicy Aleja Generała Władysława Sikorskiego, nr 19, lok. 109, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Olsztyn w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001014858, NIP: 7393979041, REGON: 5243259508, a Klientami.
2. eagentsklep nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3. Towar posiada gwarancję producenta, opisany w tym dokumencie: https://download.microsoft.com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_%20Warranty%20EOC_PL-PL.pdf
Produkt nie podlega gwarancji eagentsklep i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta.
Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.
4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski (o ile nie umówiono się inaczej).
5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż eagentsklep; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami eagentsklep i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami eagentsklep i producenta towaru; w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, eagentsklep stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, eagentsklep poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez eagentsklep kosztów.
7. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy eagentsklep ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
8. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
9. eagentsklep nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
10. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
IX. Procedura reklamacji
1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
1) roszczeń z tytułu gwarancji,
2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje
z chwilą otrzymania przez eagentsklep oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady
towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis,
który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
3. eagentsklep rozpatruje reklamacje w ciągu:
1) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku
roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności
wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów
okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28
dni roboczych.
4. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru,
wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje eagentsklep.
5. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
6. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
1) Klient może wysłać sprzęt na koszt eagentsklep za pośrednictwem firmy
kurierskiej DPD Polska, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony
formularz zgłoszenia reklamacji, który jest udostępniany na wniosek klienta
za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar
do eagentsklep w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został
odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w
szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar
również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom
ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów,
zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają
wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn
zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do
towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji
dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie
podlega warunkom gwarancyjnym eagentsklep i może być serwisowany w
punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami
udzielonej gwarancji.
9. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej
identyfikacji w systemie reklamacyjnym eagentsklep wskazane jest wypełnienie
formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza
zostanie nadany numer reklamacji.
1) W przypadku, gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie,
zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedzieli świąt).
2) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Klient
otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie
karta informacyjna z numerem reklamacji.
3) Kartę informacyjną należy wydrukować i umieścić w opakowaniu urządzenia. W przypadku
niemożności wydrukowania karty informacyjnej prosimy numer reklamacji wpisać odręcznie
na oddzielnej kartce papieru.
4) Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w
zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą sklepu eagentsklep i wstrzymać się z wysłaniem.
10. eagenstsklep rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w eagentskelp.
W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do
reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. Kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem
(gwarancja producenta).
11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada
towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej,
zgłoszonej na podstawie gwarancji, eagentsklep może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym
ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient
zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących
się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność
za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza
wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej,
eagentsklep wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, eagentsklep jest
uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni
magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar
powierzchni magazynowej (firmy zewnętrznej).
Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
X. Postanowienia końcowe
1) W kontaktach z klientem, grupa eagentsklep korzysta z urządzeń służących do
porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, facebook, GG, Linkedin, WhatsApp, telefon).
2) eagentsklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej
(jako podwykonawcy).
3) eagentsklep informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
4) W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), adres lukasz.krawczyk@hotmail.com nie jest przeznaczony do
kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
5) W rozumieniu art. 12 us t. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), id komunikatora Facebook: @agentsklep nie jest
przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
6) W rozumieniu art. 30 us t. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827), eagentsklep nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7) Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez
klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o
charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8) Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w
przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń
konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych
umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
9) Korzystanie z witryn internetowych eagentsklep możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących
minimalnych wymagań technicznych:
1) Internet Explorer w wers ji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
4) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej , do jej
otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe
AcrobatReader.
10. eagentsklep nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów
konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823),
zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: httpss://uokik.gov.pl/download.php?id=1480
W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem
praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem
powszechnym.
11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
https://eagentsklep.pl.