Regulamin

Regulamin grupy eagentsklep.pl


I. Informacja o Firmie:
1. Grupa eagentsklep to witryny internetowe działające pod następującymi adresami:
https://eagentsklep.pl;
https://kshop.pl/;
https://programisciwabonamencie.pl/;
https://salonwirtualny.pl/;
https://eagentsklep-gold.pl/;
prowadzone są przez
Łukasza Krawczyka z siedzibą w Korszach przy ulicy Ogrodowej 17/8, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej (CEIDG),NIP 7422204817, REGON 280587838, e-mail: admin@eagentsklep.pl,
zwany dalej eagentsklep.pl
II. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów grupy eagentsklep są
przetwarzane przez eagentsklep.pl z siedzibą w Korszach przy ulicy Ogrodowej 17/8.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania
może uniemożliwić eagentsklep.pl realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują
się w polityce prywatności.
III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w witrynach internetowych grupy eagentsklep.pl
są wyrażone w następujących walutach: euro(EUR); złotych polskich (PLN); dolar amerykański(USD).
2. W witrynach internetowych stosowane są następujące kategorie cenowe:
1) Cena promocyjna – specjalna cena sprzedaży oferowanych towarów i usług zawiera podatek VAT (Ubezpieczenia są wolne od podatku VAT) potwierdzona proformą(Ubezpieczenia ofertą ważną na dzień jej przygotowania).
2) Cena wyjściowa podlegająca negocjacji – ustalana indywidualnie z klientem podczas negocjacji cen potwierdzana proformą
IV. Zamówienia
1. Witryny internetowe grupy eagentsklep.pl umożliwiają Klientom:
1) Składanie zamówień/zapytań (ofert zakupu) towarów i usług szukanych przez klienta oraz oferowanych przez witryny grupy eagentsklep.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2) uzyskanie informacji o towarach i usługach oferowanych w witrynach internetowych grupy.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów i usług, w tym w szczególności katalogi , foldery,
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na witrynach grupy eagentsklep.pl kierowane przez grupę eagentsklep.pl do odbiorców i potencjalnych
klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są
wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez witryny internetowe grupy eagentsklep.pl oraz portale społecznościowe jak i inne urządzenia końcowe, które są wymienione na stronach grupy.
4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez grupę eagentsklep.pl.
6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.
7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a–
28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych,
tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych , w tym smartfonów,
w ramach jednolitej gospodarczo transakcji , na kwotę co
najmniej 20 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta
warunków przedstawionych przez eagentsklep.pl Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi grupie eagentsklep.pl identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
8. Opłata za konsultację, czyli stworzenie oferty – gdzie po dokonaniu zakupu klient otrzymuje zwrot tej kwoty w cenie końcowej produktu/usługi.
Bez dokonania zakupu klient otrzymuje fakturę VAT na pobraną kwotę za usługę konsultacji.
Witryny grupy pobierające opłatę:
https://eagentsklep.pl/; https://programisciwabonamencie.pl/;
V. Dostawa
1. Towar zamówiony przez klienta w witrynach internetowych grupy eagentsklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem dystrybutora lub hurtowni ewentualnie producenta:
Nazywani w dalszej części: dystrybutorem
1) Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia u dystrybutora (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie
dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
2) Jeżeli nie ustalono inaczej, dystrybutor wydaje towar nie później niż trzydzieści
dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez grupę eagentsklep.pl).
3) Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji u dystrybutora.
4) Wraz z towarem wydawane są faktura VAT dystrybutora oraz WZ(wydanie na zewnątrz)
(o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta.
W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.
W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, grupa eagentsklep.pl zaleca sporządzić protokół szkodowy.
VI. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1) Przed wydaniem towaru klientowi:
a) Przelewem na rachunek bankowy grupy eagentsklep.pl
b) Finansowanie za pośrednictwem Leasingu dla firm, jeżeli klient wskazuje zainteresowanie to eagentsklep.pl przekazuje dane kontaktowe do specjalistów w celu przygotowania oferty oraz umowy po jej akceptacji.
c) Płatność kartą Mastercard; kartą Visa; PayPal.
2. Grupa eagentsklep.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu
potwierdzonym przez grupę eagentsklep.pl jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą
płatności (m.in. Umowa Leasingowa).
3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient
powinien uiścić cenę niezwłocznie.
VII. Zwrot towaru przez klienta 
1. Grupa eagentsklep.pl nie przywiduje dokonywania zwrotów zakupionych towarów.
2. Klient przed dokonaniem zamówienia w witrynach grupy eagentsklep.pl może uzyskać informację, który dystrybutor przewiduje możliwość dokonania zwrotu towaru.
a) Zwrot polisy 7 dni dla przedsiębiorcy; 30 dni dla konsumenta.
b) Zwrot samochodu w terminie 7 dni dla przedsiębiorcy; 14 dni dla konsumenta.
c) Jednoosobowa działalność gospodarcza musi wskazać nr PKD na rzecz, którego dokonuje zakupu.
3. Grupa eagentsklep.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.
VIII. Gwarancja
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych
na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy grupą eagentsklep.pl, z siedzibą w Korszach
przy ulicy Ogrodowej 17/8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7422204817, REGON 280587838, a Klientami.
2. Grupa eagentsklep.pl ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Grupa eagentsklep.pl udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru
wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w
tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy)
oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
4. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany w ofercie zaakceptowanej przez klienta w czasie składania zamówienia jest przekazywana informacja o okresie gwarancji.
Specyfikacja gwarancji przekazywana jest dla klienta w czasie składania zamówienia.
Dokument informacyjny o serwisie zewnętrznym oraz specyfikacji jest umieszczony na dokumencie sprzedaży w postaci GPxx.
Produkt nie podlega gwarancji grupy eagentsklep.pl i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach
serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami
gwarancji producenta.
Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku
konsumenckiego.
5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem grupy eagentsklep.pl wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji.
7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski(o ile nie umówiono się inaczej).
9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub
którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż grupa eagentsklep.pl; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami grupy eagentsklep.pl i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami grupy eagentsklep.pl i
producenta towaru; w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, grupa eagentsklep.pl stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, grupa eagentsklep.pl poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez grupę eagentsklep.pl kosztów.
11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru , wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
12. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy grupy eagentsklep.pl
ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 grupa eagentsklep.pl ma prawo odmówić
spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli żądanie jest
niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich
sytuacjach grupa eagentsklep.pl zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
15. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
16. Grupa eagentsklep.pl nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru
na czas trwania procedury reklamacyjnej.
17. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady
towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
IX. Procedura reklamacji
1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
1) roszczeń z tytułu gwarancji,
2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje
z chwilą otrzymania przez Grupę eagentsklep.pl oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady
towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis,
który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
3. Grupa eagentsklep.pl rozpatruje reklamacje w ciągu:
1) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku
roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności
wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów
okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28
dni roboczych.
4. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru,
wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje grupa eagentsklep.pl.
5. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
6. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
1) klient może wysłać sprzęt na koszt grupy eagentsklep.pl. za pośrednictwem firmy
kurierskiej DPD Polska, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony
formularz zgłoszenia reklamacji, który jest udostępniany na wniosek klienta
za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar
do grupy eagentsklep.pl w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został
odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w
szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar
również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom
ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów,
zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają
wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn
zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do
towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji
dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie
podlega warunkom gwarancyjnym grupy eagentsklep.pl i może być serwisowany w
punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami
udzielonej gwarancji.
9. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej
identyfikacji w systemie reklamacyjnym grupy eagentsklep.pl wskazane jest wypełnienie
formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza
zostanie nadany numer reklamacji.
1) W przypadku, gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie,
zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedzieli świąt).
2) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Klient
otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie
karta informacyjna z numerem reklamacji.
3) Kartę informacyjną należy wydrukować i umieścić w opakowaniu urządzenia. W przypadku
niemożności wydrukowania karty informacyjnej prosimy numer reklamacji wpisać odręcznie
na oddzielnej kartce papieru.
4) Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w
zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą sklepu grupy eagentsklep.pl i wstrzymać się z wysłaniem.
10. Grupa eagenstsklep.pl rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w grupie eagentskelp.pl.
W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do
reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. Kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem
(gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi,
prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu
identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada
towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej,
zgłoszonej na podstawie gwarancji, grupa eagentsklep.pl może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym
ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient
zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących
się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność
za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza
wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez
Łukasza Krawczyka, obsługa witryn grupy eagentsklep.pl przyjmuje wyłącznie towar
opisany na dowodzie zakupu jako „zestaw komputerowy”.
14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej,
grupy eagentsklep.pl wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, grupa eagentsklep.pl jest
uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni
magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar
powierzchni magazynowej(firmy zewnętrznej). Opłata naliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni przechowywania towaru.
15. UBEZPIECZENIA REKLAMACJE I POZASADOWE ROZWIAZYWANIE SPORÓW.
Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia zwanemu dalej
Klientem, przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochrona ubezpieczeniową do agenta eagentsklep.pl, w związku ze świadczonymi przez firmę usługami, w formie:
1.
a. elektronicznej – za pośrednictwem email: lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl;
b. pisemnej – przesyłka pocztowa na następujący adres:
Łukasz Krawczyk
ul. Ogrodowa 17/8
11-430 Korsze
c. eagentsklep.pl zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach
podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu
reklamacji.
2. eagentsklep.pl zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamacje w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
albo, o ile Klient złożył taki wniosek – poczta elektroniczna.
3. Klientowi- osobie fizycznej, po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiazywania sporów wniosku o wszczęcie postepowania w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami.
4. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiazywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami jest Rzecznik
Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/).
X. Postanowienia końcowe
1) W kontaktach z klientem, grupa eagentsklep.pl korzysta z urządzeń służących do
porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, facebook, GG, Linkedin, WhatsApp, telefon).
2) Grupa eagentsklep.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej
(jako podwykonawcy).
3) Grupa eagentsklep.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
4) W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), adres lukasz.krawczyk@hotmail.com nie jest przeznaczony do
kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
5) W rozumieniu art. 12 us t. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), id komunikatora Facebook: @agentsklep nie jest
przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
6) W rozumieniu art. 30 us t. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827), eagentsklep.pl nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7) Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez
klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o
charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8) Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w
przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń
konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych
umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
9) Korzystanie z witryn internetowych grupy eagentsklep.pl możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących
minimalnych wymagań technicznych:
1) Internet Explorer w wers ji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
4) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej , do jej
otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe
AcrobatReader.
10. Łukasz Krawczyk. nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów
konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823),
zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: httpss://uokik.gov.pl/download.php?id=1480
W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem
praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem
powszechnym.
11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
eagentsklep.pl.

XI. Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego/pracownika agenta

 1. Agent ubezpieczeniowy
  Łukasz Krawczyk z siedzibą w Korszach przy ulicy Ogrodowej 17/8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG),NIP 7422204817, REGON 280587838, e-mail: admin@eagentsklep.pl,
  dalej „eagentsklep.pl”
 2. Pracownik Agenta
  Ubezpieczeniowego Mirosław Mikłaszewicz z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jagodowej 41, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG),NIP 7391300080, REGON 510477954, e-mail: biuro@ubezpieczenia-miklaszewicz.pl
  dalej „eagentsklep.pl”
 3. eagentsklep.pl działa jako agent ubezpieczeniowy dla następującego zakładu ubezpieczeń:
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
 4. eagentsklep.pl wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11245393/A Rejestr dostępny jest na stronie
  https://rpu.knf.gov.pl/
 5. eagentsklep.pl działa jako pracownik agenta dla następującego zakładu ubezpieczeń:
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa;
  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Postępu 15 B (02-676);
  Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Postępu 15 B (02-676);
  LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa;
  Lloyd’s Insurance Company SA/NV Lloyd’s z siedzibą:
  Europe Bastion Tower – piętro 14, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein 1050 Bruxelles / Brussel;
  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 51 (00-867);
  UNIQA TU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodna 51 (00-867);
  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A;
  Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa;
  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą Ul. Hestii 1. 81-731 Sopot;
  Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce z siedzibą ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa;
  Squarelife Insurance AG z siedzibą Landstrasse 33, 9491 Ruggell, Liechtenstein;
  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Chmielna 85/8700-805 Warszawa;
 6. eagentsklep.pl wpisany jest do rejestru agentów pracownika agenta pod numerem 11383175/P Rejestr dostępny jest na stronie https://rpu.knf.gov.pl/
 7. Wpis do rejestru agentów oraz pracowników agenta może być sprawdzony w rejestrze na stronie internetowej https://rpu.knf.gov.pl/
  Ponadto:
  – w zakresie danych historycznych – wniosek o udzielenie informacji z rejestru agentów może zostać złożony przez agenta ubezpieczeniowego, a także inną osobę prawną lub osobę fizyczną, których informacje dotyczą;
  – w zakresie informacji czy z przedsiębiorcą rozwiązano umowę agencyjną z powodu wykonywania działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, oraz informacje, o których mowa w art. 57 ust. 4 i 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wniosek może złożyć zakład ubezpieczeń lub przedsiębiorca, którego informacja dotyczy, do Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 8. eagentsklep.pl nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniające co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, ani też żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji / udziałów eagentsklep.pl uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
 9. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia eagentsklep.pl otrzymuje następujące wynagrodzenie:
  – prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej
  – wynagrodzenie z umowy o pracę
  – opłata za konsultacje
 10. Klient ma prawo złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.