Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego eagentsklep.pl


I. Informacja o Firmie:
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.eagentsklep.pl prowadzony jest przez
Łukasza Krawczyka z siedzibą w Korszach przy ulicy Ogrodowej 17/8, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej (CEIDG),NIP 7422204817, REGON 280587838, e-mail: admin@eagentsklep.pl,
zwany dalej eagentsklep.pl
II. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.eagentsklep.pl są
przetwarzane przez eagentsklep.pl z siedzibą w Korszach przy ulicy Ogrodowej 17/8.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania
może uniemożliwić eagentsklep.pl realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują
się w polityce prywatności.
III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.eagentsklep.pl
są wyrażone w następujących walutach: euro(EUR); złotych polskich (PLN); dolar amerykański(USD).
2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
1) Cena promocyjna – specjalna cena sprzedaży oferowanych towarów i usług zawiera podatek VAT (Ubezpieczenia są wolne od podatku VAT) potwierdzona proformą.
2) Cena wyjściowa podlegająca negocjacji – ustalana indywidualnie z klientem podczas negocjacji cen potwierdzana proformą
IV. Zamówienia
1. Sklep internetowy www.eagentsklep.pl umożliwia Klientom:
1) Składanie zamówień/zapytań (ofert zakupu) towarów i usług szukanych przez klienta oraz oferowanych przez w sklep internetowy
www.eagentsklep.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2) uzyskanie informacji o towarach i usługach oferowanych w sklepie internetowym.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów i usług, w tym w szczególności katalogi , foldery,
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na
stronie www.eagentsklep.pl kierowane przez eagentsklep.pl do odbiorców i potencjalnych
klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są
wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.eagentsklep.pl oraz potrale społecznościowe jak i inne urządzenia końcowe, które są wymienione na stronie sklepu.
4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez eagentsklep.pl.
6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
nadaniu statusu „wysłane”.
7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a–
28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych,
tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych , w tym smartfonów,
w ramach jednolitej gospodarczo transakcji , na kwotę co
najmniej 20 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta
warunków przedstawionych przez eagentsklep.pl Płatność za ww. towary może
nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi eagentsklep.pl
identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
V. Dostawa
1. Towar zamówiony przez klienta w sklepie internetowym www.eagentsklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem dystrybutora lub hurtowni ewentualnie producenta:
Nazywani w dalszej części: dystrybutorem
1) Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia u dystrybutora (kompletowanie towaru, forma płatności,wystawienie
dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
2) Jeżeli nie ustalono inaczej,dystrybutor wydaje towar nie później niż trzydzieści
dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez eagentsklep.pl).
3) Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności
przyjętych zamówień do realizacji u dystrybutora.
4) Wraz z towarem wydawane są faktura VAT dystrybutora oraz WZ(wydanie na zewnątrz)
(o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta.
W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.
W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, eagentsklep.pl zaleca sporządzić protokół szkodowy.
VI. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1) Przed wydaniem towaru klientowi:
a) Przelewem na rachunek bankowy eagentsklep.pl
b) Finansowanie za pośrednictwem Leasingu dla firm, jeżeli klient wskazuje zainteresowanie to eagentsklep.pl przekazuje dane kontaktowe do specjalistów w celu przygotowania oferty oraz umowy po jej akceptacji.
2. eagentsklep.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu
potwierdzonym przez eagentsklep.pl jako przyjęte do realizacji i spełnienia
wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą
płatności (m.in. Umowa Leasingowa).
3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient
powinien uiścić cenę niezwłocznie.
VII. Zwrot towaru przez klienta 
1. eagentsklep.pl nie przywiduje dokonywania zwrotów zakupionych towarów.
2. Klient przed dokonaniem zamówienia w sklepie eagentsklep.pl może uzyskać informację, który dystrybutor przewiduje możliwość dokonania zwrotu towaru.
3. eagentsklep.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.
VIII.Gwarancja
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych
na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy eagentsklep.pl, z siedzibą w Korszach
przy ulicy Ogrodowej 17/8, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG),NIP 7422204817,
REGON 280587838, a Klientami.
2. eagentsklep.pl ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. eagentsklep.pl udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru
wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w
tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy)
oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
4. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany w ofercie zaakceptowanej przez klienta w czasie składania zamówienia jest przekazywana informacja o okresie gwarancji.
Specyfikacja gwarancji przekazywana jest dla klienta w czasie składania zamówienia.
Dokument informacyjny o serwisie zewnętrznym oraz specyfikacji jest umieszczony na dokumencie sprzedaży w postaci GPxx.
Produkt nie podlega gwarancji eagentsklep.pl i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach
serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami
gwarancji producenta.
Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona
być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku
konsumenckiego.
5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Klienta względem eagentsklep.pl wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu
gwarancji.
7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od
decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają
automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania
jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub
którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż eagentsklep.pl; w
przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz
wskazówkami eagentsklep.pl i producenta towaru; w przypadku braku
odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami eagentsklep.pl i
producenta towaru; w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na
skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego,
zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia,
uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich
w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego
towaru lub jego części, eagentsklep.pl stwierdzi, iż naruszono warunki
udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały
zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, eagentsklep.pl
poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i
ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez eagentsklep.pl kosztów.
11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru ,
wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych –
odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
12. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy eagentsklep.pl
ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i
niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu
wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już
wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na
wolny od wad lub wada nie została usunięta.
13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 eagentsklep.pl ma prawo odmówić
spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli żądanie jest
niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich
sytuacjach eagentsklep.pl zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest
wyłączona.
15. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
16. eagentsklep.pl nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru
na czas trwania procedury reklamacyjnej.
17. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady
towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
IX. Procedura reklamacji
1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
1) roszczeń z tytułu gwarancji,
2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje
z chwilą otrzymania przez eagentsklep.pl oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady
towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis,
który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
3. eagentsklep.pl rozpatruje reklamacje w ciągu:
1) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku
roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności
wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów
okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28
dni roboczych.
4. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru,
wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje eagentsklep.pl.
5. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
6. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
1) klient może wysłać sprzęt na koszt eagentsklep.pl. za pośrednictwem firmy
kurierskiej DPD Polska, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony
formularz zgłoszenia reklamacji, który jest udostępniany na wniosek klienta
za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar
do eagentsklep.pl w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został
odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w
szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar
również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom
ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów,
zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają
wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn
zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do
towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji
dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie
podlega warunkom gwarancyjnym eagentsklep.pl i może być serwisowany w
punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami
udzielonej gwarancji.
9. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej
identyfikacji w systemie reklamacyjnym eagentsklep.pl wskazane jest wypełnienie
formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza
zostanie nadany numer reklamacji.
1) W przypadku, gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie,
zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedzieli świąt).
2) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient
otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie
karta informacyjna z numerem reklamacji.
3) Kartę informacyjną należy wydrukować i umieścić w opakowaniu urządzenia. W przypadku
niemożności wydrukowania karty informacyjnej prosimy numer reklamacji wpisać odręcznie
na oddzielnej kartce papieru.
4) Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w
zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą sklepu eagentsklep.pl i wstrzymać się z wysłaniem.
10. eagenstsklep.pl rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona
w eagentskelp.pl. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do
reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. Kserokopię
dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem
(gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi,
prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu
identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który s twierdzi czy wada
towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej,
zgłoszonej na podstawie gwarancji, eagentsklep.pl może żądać zwrotu kosztów
przesyłki.
12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym
ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient
zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących
się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność
za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza
wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez
Łukasza Krawczyka, obsługa sklepu eagentsklep.pl przyjmuje wyłącznie towar
opisany na dowodzie zakupu jako „zestaw komputerowy”.
14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej,
eagentsklep.pl wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, eagentsklep.pl jest
uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni
magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar
powierzchni magazynowej(firmy zewnętrznej). Opłata naliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni
przechowywania towaru.
X. Postanowienia końcowe
1) W kontaktach z klientem, eagentsklep.pl korzysta z urządzeń służących do
porozumiewania się na odległość (w tym e-mail,facebook,GG,Linkedin,WhatsApp,telefon).
2) eagentsklep.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia o sobie trzeciej
(jako podwykonawcy).
3) eagentsklep.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
4) W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), adres lukasz.krawczyk@hotmail.com nie jest przeznaczony do
kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
5) W rozumieniu art. 12 us t. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), id komunikatora Facebook: @agentsklep nie jest
przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
6) W rozumieniu art. 30 us t. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827), eagentsklep.pl nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7) Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez
klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o
charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8) Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w
przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń
konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych
umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
9) Korzystanie ze sklepu internetowego eagentsklep.pl możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących
minimalnych wymagań technicznych:
1) Internet Explorer w wers ji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
4) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej , do jej
otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe
AcrobatReader.
10. Łukasz Krawczyk. nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów
konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823),
zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: httpss://uokik.gov.pl/download.php?id=1480
W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem
praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem
powszechnym.
11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
eagentsklep.pl.