Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Krawczyk z siedzibą w Korszach, przy ul. Ogrodowej 17/8.

2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.eagentsklep.pl, zwany dalej Serwisem.

3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

5. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

7. Osoby, które dokonują zamówienia w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnychdo utworzenia zamówienia. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowedane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasieusunąć.

8. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne iorganizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp dobaz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

9. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobomnieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującychprzepisów prawa.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawaniadanych osobowych.Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (napodstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO);3. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników,a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);4. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO);5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

13. Dane osobowe, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane również w celach:1. zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie eagentsklep.plprzez Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 na podstawie udzielonejzgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)2. zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie eagentsklep.plprzez Opineo sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich na podstawieudzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

14. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane wlogach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku zeświadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – wszczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celuzapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np.w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemachinformatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.Czas przetwarzania danych osobowych

15. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowaniazamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwuwzględem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzaniadanych jest uzasadniony interes Administratora.

16. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jestniezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a potym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Poupływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.Odbiorcy danych

17. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, wtym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

18. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnioneinnym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Polityka Cookies

20. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacjizawartych w plikach cookies.

21. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone sądo korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę stronyinternetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym orazunikalny numer.

22. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookiesoraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu eagentsklep.pl z siedzibą w Korszachpod adresem Ogrodowa 17/8.

23. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika orazoptymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalająrozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisukorzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

24. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sąplikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownikado czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czasokreślony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

25. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagającychuwierzytelniania w ramach Serwisu;2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywanianadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania zestron internetowych Serwisu;4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownikaustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lubregionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowychbardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

26. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies wurządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasiezmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione wszczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies wustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowymzamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości isposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania(przeglądarki internetowej).

27. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć naniektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

28. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iwykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisureklamodawców oraz partnerów.

29. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest podadresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarkiinternetowej.USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

30. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie wustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatnościtych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczeniemożliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania zestrony www.eagentsklep.pl.W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżejprzeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdymurządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie eagentsklep.pl:Internet Explorer Chrome Safari Firefox Edge OperaUrządzenia mobilne:Android Safari Windows Phone BlackberryUprawnienia Użytkownika

31. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawowniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesuAdministratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem.

32. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającegokonto w Serwisie również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”,zakładka „Dane osobiste”.

33. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inneprzepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyćskargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

34. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lubdrogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio doInspektora ochrony danych.

35. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. Wszczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiegoprocesu przetwarzania dotyczy żądanie.

36. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobyskładającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy ododatkowe informacje.

37. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W raziekonieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę oprzyczynach takiego przedłużenia.38. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadkuwniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę,o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail(jeśli taki adres e-mail podano).Dane kontaktowe Administratora

39. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: admin@eagentsklep.pl lubadres korespondencyjny Łukasz Krawczyk ul. Ogrodowa 17/8, 11-430 Korsze.Zasady zmiany w Polityce prywatności40. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.