Ubezpieczenia dla działu IT

OC IT

UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWEJ

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności informatyka może opierać się o typowe warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Przedmiot ubezpieczenia jest zdefiniowany wówczas w polisie w punkcie opisującym usługi zawodowe wskazane we wniosku. Usługi te mogą polegać przykładowo na projektowaniu, specyfikowaniu, modyfikacji lub instalacji oprogramowania na zlecenie klienta, dostawie oprogramowania firm trzecich, zarządzaniu projektami wdrożeń informatycznych, doradztwie lub szkoleniu w zakresie informatyki, usługach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych klienta itd.

ODSZKODOWANIE I POMOC PRAWNA

 

Istotą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej jest ochrona polegająca nie tylko na możliwości zaspokojenia przez ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych kierowanych do ubezpieczonego w związku z uchybieniami popełnionymi przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale w pierwszej kolejności zapewnienie finansowania ochrony prawnej przed takim roszczeniem (koszty pomocy prawników, doradców podatkowych,
rzeczników patentowych itd.) oraz jego analizy faktycznej (koszty biegłych np. z dziedziny poszczególnych branż informatycznych, ekonomii, koszty detektywów itd.). Koszty te finansowane są w ramach zdefiniowanych w warunkach
ubezpieczenia kosztów obrony. Niezależnie od tego ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów pomocy w postępowaniach karnych, karnoskarbowych lub administracyjnych wszczętych w związku ze świadczonymi przez niego
usługami. Szerzej ten zakres ochrony jest omawiany poniżej w zakresie klauzuli pokrycia „kosztów obrony w postępowaniu karnym, karnoskarbowym lub administracyjnym”.

KOSZTY W POSTĘPOWANIACH REGULACYJNYCH I KARNYCH

 

Oprócz ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczeniem usług zawodowych w obszarze informatyki, trzeba się także liczyć z ryzykiem odpowiedzialności regulacyjnej, karnej lub karnoskarbowej.
Dobry przykład to ryzyko naruszenia przepisów karnych regulujących przestępstwa przeciwko informacji, w szczególności art. 268 i nast. k.k. Inny przykład to ryzyko postępowań karnoskarbowych, które mogą zostać wszczęte
przez organy skarbowe wobec informatyków zatrudnionych w oparciu o umowy B2B, które byłyby kwestionowane przez te organy jako umowy pozorne. Koszty obrony w takich postepowaniach wszczynanych
wobec ubezpieczonego są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach klauzuli „pokrycia kosztów obrony w postępowaniu
karnym, karnoskarbowym lub administracyjnym”.

 

KLAUZULA CYBER I RODO

Istotnym ryzykiem związanym nie tylko ze świadczeniem usług informatycznych, dostarczaniem oprogramowania, ale także ze zwykłym korzystaniem z systemów informatycznych lub udostępnianiem i publikowaniem stron internetowych są ataki hakerskie, które mogą prowadzić do ujawniania nieuprawnionym osobom danych, naruszania praw autorskich lub praw własności przemysłowej, zniesławiania lub innego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, a także powodowania zagrożenia bezpieczeństwa systemów lub danych klientów, lub osób trzecich. Konsekwencją ataków hakerskich, naruszających prawa innych osób może być też zainteresowanie organów ścigania lub organów ochrony danych osobowych i w konsekwencji postępowania regulacyjne lub karne przeciwko informatykom, którym zarzucane mogą być uchybienia we właściwym zabezpieczeniu systemów i danych swoich klientów.
Ten obszar ryzyka w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest zaadresowany tzw. klauzulą ubezpieczenia „cyber”. Standardowo obejmuje ona ochroną odpowiedzialność z tytułu ataków hakerskich, do których negatywnych skutków doszło z winy informatyka, a także pokrycie kosztów pomocy prawnej w razie postępowania regulacyjnego lub karnego związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych, do którego zapewnienia zobowiązany jest ubezpieczony informatyk.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz przydatne informacje przed zakupem ubezpieczenia

Dla kogo
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.
 • Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi, zakłady usługowe, hotele itp.
Zakres ochrony

Ubezpieczenie obejmuje zawsze 4 Sekcje ubezpieczeniowe

 • Sekcję A: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności (np. roszczenia osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym Ubezpieczonego)
 • Sekcję B: kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania prowadzone przez PUODO)
 • Sekcję C: koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego albo kradzieżą danych przez pracownika Ubezpieczonego)
 • Sekcję D: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą danych ich dotyczących z systemu informatycznego Ubezpieczonego)

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

 • Sekcję E: odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
 • Sekcję F: pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także

 • Sekcję G: koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.
 • Rozszerzenie: Naruszenie standardów obsługi płatności (PCI DSS) – koszty z tytułu naruszenia umowy o obsługę płatności w związku z wyciekiem danych kart płatniczych, w tym kary za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa danych “Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)”
 • Rozszerzenie: Ubezpieczenie wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych (cyberwyłudzenia) – straty pieniężne lub utracona wartość towarów wynikająca z dokonania przelewu, kradzieży środków z konta bankowego lub wysłania towaru w dobrej wierze osobie nieuprawnionej, wskutek wyłudzenia dokonanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.
Limity
 • Do 5 milionów złotych
Zalety
 • szybki dostęp do oferty
 • światowy standard zakresu ochrony wypracowany przez rynek Lloyd’s
 • lokalny serwis w zakresie informatyki śledczej, prowadzony przez najlepszych ekspertów obsługujących incydenty informatyczne w bankach, instytucjach finansowych, Giełdzie Papierów Wartościowych

Zamów wycenę ubezpieczenia

Wypełnij formularz: