Ubezpieczenia dla budownictwa

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojej firmy odnośnie:

Ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników kontraktu budowalnego, np. inwestorów, głównych wykonawców czy podwykonawców lub instytucji finansujących kontrakt. Umożliwia kompleksową ochronę całego projektu.

 

Zakres

 

 • konstrukcja ubezpieczenia na bazie all-risk (zakres od wszystkich ryzyk)
 • ochrona obejmuje prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy
 • możliwość objęcia ochroną sprzętu i maszyn budowlanych oraz zaplecza budowy
 • możliwość rozszerzenia zakresu o OC obejmującego wszystkie strony kontraktu

Atuty

 

 • możliwość dostosowania zakresu do oczekiwań klienta (szeroki katalog klauzul dodatkowych)
 • możliwość zawarcia umowy generalnej (ubezpieczenie wielu kontraktów w ramach jednej umowy)
 • okres ubezpieczenia – od chwili rozpoczęcia robót aż do czasu przekazania obiektu do eksploatacji
 • możliwość rozszerzenia zakresu o ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC zawodu

Oferta skierowana jest do firm oraz osób fizycznych, które mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim w czasie wykonywania czynności zawodowych. Ubezpieczenie zawodowe dla projektantów, geodetów, nauczycieli, instruktorów sportowych, ratowników GOPR lub WOPR, żołnierzy, policjantów, kucharzy, maszynistów, fryzjerów i innych zawodów.

Ważne odnośnie do zawodu projektanta – jest to ubezpieczenie dobrowolne, czyli nie spełnia wymogów:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
Ubezpieczenie ma na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej wynoszącej tylko 50 000 EURO, która nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody wyrządzone dla pracowników oraz zleceniobiorców będącymi osobami fizycznymi – wycenę ryzyka można zamówić na naszej stronie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, gdzie wykonywane projekty są powyżej kwoty 50 000 EURO, firma projektowa zatrudniająca pracowników lub sam projektant ma możliwość wykupienia dodatkowej ochrony zwiększającej odpowiedzialność i sumę ubezpieczenia, dzięki temu Państwa działalność jest lepiej zabezpieczona przed niespodziewanymi wypadkami.

Umowa może być zawarta na rzecz Ubezpieczonego, prowadzącego działalność zawodową lub wykonującego czynności w zakresie prac projektowych obiektów budowlanych lub sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

Umowa może być zawarta również na rzecz osoby fizycznej (projektanta) przez zatrudniającą ją jednostkę organizacyjną. Przedmiotem ubezpieczenia jest wtedy odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące skutkiem wykonywania prac projektowych lub sprawowania nadzoru autorskiego na rzecz tych jednostek.

Umową ubezpieczenia objęte są projekty, których opracowywanie
rozpoczęto w czasie trwania okresu ubezpieczenia oraz nadzór autorski nad realizacją tych projektów, sprawowany w okresie ubezpieczenia.

Zakres

 • Szkody rzeczowe i osobowe w związku z wykonywaniem zawodu
 • Szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w związku z wykonywanym zawodem
 • Szkody z wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium Polski
 • Możliwość rozszerzenia ochrony poza granice Polski

Atuty

 • Dla osób fizycznych i firm
 • Możliwość kupienia polisy przez pracodawcę dla pracowników
 • Możliwość wykupienia udziału własnego
 • Ochrona przed szkodami rzeczowymi i osobowymi

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC działalności gospodarczej

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

 

Zakres

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone:

 
 • Wskutek rażącego niedbalstwa
 • Na terenie Unii Europejskiej
 • Przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
 • W związku z ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • Na skutek czynów niedozwolonych i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • W nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
 • Przez wadliwy produkt

Atuty

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery
 • Mamy do dyspozycji ofertę z najszerszą definicją pracownika na rynku.

 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Mienie klienta korporacyjnego/
Ubezpieczenie mienia dla firm

Ubezpieczenie dedykowane firmom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Daje możliwość kompleksowej ochrony budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych i innych aktywów firmy.

Zakres

 • Ubezpieczenie mienia „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 • Ochrona przed skutkami katastrofy budowlanej dla budynków do 50 lat – w standardzie
 • Ochrona sieci przesyłowych poza ubezpieczoną lokalizacją aż do 1000 m
 • Ochrona mienia prywatnego pracownika (w tym pojazdów pracowników stojących na parkingu firmy)
 • Ryzyko osunięcia się ziemi – w standardzie
 
 • Mamy dostęp do oferty z unikalną na rynku klauzulą kosztów wszelakich
[Dzięki niej nie będzie musiał martwić się o dodatkowe koszty, które mogą być konsekwencją zaistniałej szkody (np. koszty najmu zastępczych maszyn lub nieruchomości).]

Atuty

 • Możliwość ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem, stłuczenia szyb i wandalizmu do pełnych sum ubezpieczenia
 • Prewencyjna suma ubezpieczenia Nowość w niektórych ofertach!

 • Szeroka definicja pracownika w niektórych ofertach!

Szeroki katalog klauzul dodatkowych, m.in.:

 • Kradzież zwykła
 • Ubezpieczenie mienia zewnętrznego
 • Rozmrożenie środków obrotowych
 • Szkody estetyczne

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Produkt skierowany do przedsiębiorców, zainteresowanych kompleksowym ubezpieczeniem sprzętu budowlanego lub maszyn budowlanych, będących w ich posiadaniu, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zakres

 

 • konstrukcja ubezpieczenia na bazie all-risk (zakres od wszystkich ryzyk)
 • szeroki katalog maszyn możliwych do objęcia ochroną
 • możliwość ubezpieczenia całego parku maszynowego w ramach jednej polisy
 • ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia

 

Atuty

 

Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności za szkody:
 
 • Odpowiedzialność za szkody w trakcie pracy maszyny – czego nie ma w standardowych ubezpieczeniach Autocasco!
 • spowodowane przez strajki, zamieszki
 • powstałe w czasie transportu maszyn budowlanych
 • powstałe podczas poruszania się maszyn po drogach publicznych

oraz

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dniach wolnych od pracy
 • koszty frachtu lotniczego

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Gwarancje

Dokumenty do umowy generalnej:

 • aktualny KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż 6 miesięcy
 • zaświadczenie z ZUS, nie starsze niż 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, nie starsze niż 3 miesiące,
 • opinie ze wszystkich banków wraz z informacją o wysokości udzielanych kredytów, terminowości spłaty rat kredytowych, nie starsze niż 3 miesiące (sprawdzamy, jakie banki są wymienione we wniosku)
 • wyniki finansowe za bieżący rok i za ostatnie 2 pełne lata:

* bilans wraz z rachunkiem wyników lub ostatnie F01 przy spółkach (oprócz cywilnej)

* wyciąg z księgi przychodów i rozchodów oraz PITy z ostatnich dwóch lat przy spółce cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej (jak nie ma wyciągu z KPiR, to oświadczenie – może być napisane odręcznie – określające wielkość obrotów i zysk bieżący rok oraz aktualny (na „dziś”) poziom zobowiązań i należności)

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek jawnych wymagana jest deklaracja majątku prywatnego – kompletnie wypełniona, łącznie w numerami KW nieruchomości, w przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami warunkiem koniecznym do podpisania umowy generalnej będzie dostarczenie skanu dokumentu potwierdzającego ten fakt,

 • referencje
 • wykaz największych kontraktów, projektów, wykonywanych aktualnie i w ostatnich 3 lat, zawierający następujące dane: przedmiot i wartość kontraktu, okres realizacji, nazwa zamawiającego, stan zaawansowania robót (lub wartość zafakturowania),
 • wykaz wszystkich czynnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, jeżeli nie są wymienione we wniosku

 

Wszystkie wykazy oraz dokumenty finansowe muszą być PODPISANE

Do gwarancji zapłaty wadium:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • projekt umowy

 

Do gwarancji należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek:

 • informacja z otwarcia ofert
 • informacja o wyborze oferty
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Umowa/projekt umowy

ZAMÓWIENIE OFERTY:

 1. Przygotuj skany wymaganych dokumentów do danego typu gwarancji.
 2. Wyślij je do nas przez formularz w jednym pliku „.pdf”.
  Ewentualnie kilka plików w innym formacie na email: admin@eagentsklep.pl lub na lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl.
 3. Wyślemy do Ciebie wypełnione wnioski z firm ubezpieczeniowych, które będziesz musiał podpisać i odesłać je w formie skanu na email, z którego przyszły do Ciebie.
 4. Zwrotnie otrzymasz ofertę Gwarancji Ubezpieczeniowej 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Mamy również ofertę GWARANCJI BANKOWYCH.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

  Ubezpieczenia Flotowe

  Zadbaj o ochronę samochodów firmowych od wszystkich ryzyk.

  Zadecyduj, który wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Twojej firmy.

  A w razie wystąpienia szkody – my zajmiemy się resztą.

   

  Atuty

  • Ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
  • Możliwość zniesienia udziału własnego
  • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań klienta
  • Najwyższa ochrona w Polsce i w Europie
  • Brak zwyżek za leasingi
  • Minimum 5 pojazdów silnikowych
  • Łatwość planowania kosztów, gdyż z góry znasz stawki za OC lub AC dla poszczególnych grup pojazdów w danym roku
  • Nowe pojazdy można łatwo włączyć do floty – wystarczy przekazać nam dokumenty tego pojazdu
  • Pilnujemy terminu końca polis obecnych pojazdów oraz nowych, gdzie wykorzystywana jest polisa od sprzedającego do końca jej trwania. 

  Assistance

  • Holowanie w Polsce nawet bez limitu kilometrów
  • Samochód zastępczy do 30 dni
  • Nawet dla pojazdów 15-letnich
  • Nie trzeba mieć Auto Casco

  Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
  Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

  1. Przygotuj skany dowodów rejestracyjnych (tył i przód).
  2. Wyślij je do nas przez formularz w jednym pliku „.pdf”.
   Ewentualnie kilka plików w innym formacie na email: admin@eagentsklep.pl lub na lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl.
  3. Zwrotnie otrzymasz ofertę ubezpieczenia floty pojazdów.

   Ubezpieczenia Grupowe na życie

   To uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony obejmujący życie i zdrowie ubezpieczonego pracownika oraz członków jego rodziny. Zapewnia pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych, niezależnie od tego, czy ubezpieczony jest w pracy, w domu lub na urlopie.

    

   Ubezpieczenie Grupowe to m.in.:

   • kompleksowa i elastyczna oferta dla firm zatrudniających od 3 osób
   • ponad 50 umów dodatkowych
   • ochrona ubezpieczeniowa dla Pracownika i Członków jego rodziny
   • opcja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

    

   Co zyskujesz z Grupowym ubezpieczeniem:

   • ochronę przez 24h na dobę
   • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia członków rodziny: współmałżonków, partnerów, pełnoletnich dzieci
   • wypłata świadczeń możliwa w 48h od zgłoszenia w przypadku urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub teściów, czy martwego urodzenia dziecka
   • świadczenia niepodlegające opodatkowaniu
   • możliwość indywidualnej kontynuacji po ustaniu zatrudnienia
   • dostęp do usług Assistance
   • szeroki zakres ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku, również w przypadku COVID-19 – brak włączeń w kontekście epidemii i pandemii

    

   Grupowe ubezpieczenie na życie to elastyczny produkt zapewniający Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie stabilności i wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak choroba, śmierć, pobyt w szpitalu czy leczenie operacyjne.

   Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
   Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

   Zabezpieczenie finansowe

   (Ubezpieczenie na życie)

   Do 10 mln zł w razie śmierci z każdej przyczyny

   Nie jesteś w stanie przewidzieć niektórych sytuacji losowych, wypadków czy chorób, możesz jednak w prosty sposób ochronić swój biznes oraz bliskich przed ich najpoważniejszymi skutkami.

   Gdy Ciebie zabraknie lub Twojego wspólnika, ubezpieczenie życia zabezpieczy finansowo Twój biznes oraz bliskich na wybraną przez Ciebie kwotę, która zapewni im dalszą przyszłość czy spłatę kredytu, wspólników, współpracowników.

   Dzięki temu zabezpieczysz to, co dla Ciebie najważniejsze i zadbasz o stabilność finansową najbliższych i pozwolisz im dalej kontynuować prowadzenie firmy.

   Najważniejsze cechy

   • Suma ubezpieczenia od 50 tys. do 10 mln zł. Idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.

   • Ochrona od 18. nawet do 100. urodzin.

   • Możliwość ochrony obejmującej zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny.

   • Możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu.

   • Dopasowanie poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu.

   • Polisa z cesją dostępna od ręki u agenta.

   Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
   Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: