OC/AC Auta

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojego pojzdu odnośnie:

OC/AC BENEFIA

 

OC – zapewni wypłatę odszkodowania osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem Twojego pojazdu. 

Atuty:

 • niska zwyżka dla pojazdów TAXI oraz nauki jazdy.
 • niska zwyżka za wiek kierowcy.
 • niska zwyżka dla szkodowych kierowców.

AC – ochroni Cię przed stratami materialnymi związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą Twojego pojazdu. 

Trzy warianty rozliczenia szkody:

 

Kosztorys – rozliczenie szkody następuje w oparciu o kalkulację kosztów naprawy sporządzonej przez Towarzystwo ,uwzględniającej m.in. ceny nieoryginalnych części zamiennych porównywalnej jakości.

Zawarcie umowy w wariancie „kosztorys” jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy okres eksploatacji pojazdu przekracza 3 lata.

 

Części oryginalne – rozliczenie szkody następuje w zależności od dokonanego przy zgłaszaniu szkody wyboru jednego ze sposobów rozliczenia szkody uwzględniając przy tym m.in. ceny oryginalnych części zamiennych producenta pojazdu.

 

Części alternatywne – rozliczenie szkody następuje w zależności od dokonanego przy zgłaszaniu szkody wyboru jednego ze sposobów rozliczenia szkody ,uwzględniając przy tym m.in. ceny alternatywnych części zamiennych porównywalnej jakości.

 

Możliwość wykupienia:
– udziału własnego w szkodach AC
– braku konsumpcji sumy ubezpieczenia AC po szkodzie
– rozszerzenia zakresu o zwrot kosztów holowania, parkowania, pojazd zastępczy.

 

NNW –  zapewni ochronę Tobie i pasażerom podróżującym pojazdem w razie nieszczęśliwego wypadku. 

Atuty:

Maksymalna suma ubezpieczenie to 200 000 zł

 

ASSISTANCE – jest niezbędne w przypadku awarii lub wypadku pojazdu i obejmuje m.in. holowanie lub naprawę Twojego pojazdu na miejsce. 

Atuty:

pojazd zastępczy do 21 dni

Holowanie – kilometry do 1000 km

Dodatkowa zniżka Online za posiadane ubezpieczenie domu lub mieszkania „Benefia Rodzina” do kupienia u agenta z upustem do -10% kliknij w link: https://eagentsklep.pl/ubezpieczenia-domow-i-mieszkan/

Dodatkowe zniżki na OC/AC w Benefia dostępne wyłącznie przy zakupie u Agenta przez złożenie zamówienia za pomocą formularza, który jest na dole strony.

 

Tylko Online możliwość kupienia OC lub Pakietu OC/AC na 12 rat

Pliki do pobrania:

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH – AUTOCASCO (AC)

Ubezpieczenie AC chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia).

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczamy pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie AC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu.

 

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.

UBEZPIECZENIE SZYB GRATIS

W szkodach likwidowanych przez NordGlass nie obowiązuje franszyza integralna
wynikająca z OWU AC oraz nie ma amortyzacji na częściach.
Szkody te
nie powodują wzrostu składki w kolejnym okresie ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:

Karta produktu

Ubezpieczenie szyb informacje

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIERUJĄCEGO I PASAŻERÓW POJAZDU – NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli powodują one trwały uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczenie NNW jest w szczególności przydatne kierowcy pojazdu, gdyż w razie wypadku, którego jest sprawcą, nie jest on objęty ubezpieczeniem OC.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia sam może określić wysokość sumy ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:

Karta produktu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE POMOCY OSOBOM, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY POJAZDEM – ASSISTANCE SOS

Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z usług takich, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia Ubezpieczeni (zarówno kierowca, jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych, takich jak wynajem samochodu zastępczego, nocleg w hotelu czy kontynuację podróży innym środkiem lokomocji.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia ASSISTANCE SOS zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednego z następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 EUR dla jednego zdarzenia.

Pliki do pobrania:

Karta produktu

Assistance w podróży po Polsce i Europie Generali

Niezależne ubezpieczenie krótkoterminowe dla samochodów osobowych
z możliwością wyboru na 7, 15, 30 dni oraz 1 rok

Kod rabatowy: 27338

10% zniżki

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE

Ubezpieczenie Medical Assistance jest skierowane do klientów, którzy wykupują  ubezpieczenie komunikacyjne. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia Medical Assistance zatwierdzone Uchwałą Zarządu COMPENSA TU  S.A. Vienna Insurance Group. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Medical Assistance:

w razie zajścia wypadku komunikacyjnego, Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z następujących usług:

 • wizyty lekarza,
 • wizyty pielęgniarki,
 • transportu medycznego,
 • transportu na komisję lekarską,
 • dostarczenia leków,
 • rehabilitacji lub pomocy psychologa,
 • opieki nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem,
 • opieki nad zwierzętami domowymi,
 • korepetycji z wybranych przedmiotów.

Dodatkowo poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może skorzystać z informacji dostępnych na infolinii medycznej czynnej całą dobę.

Ubezpieczony:

osoba fizyczna będąca kierowcą lub pasażerem ubezpieczonego pojazdu

Suma ubezpieczenia:

1.000 zł na jednego Ubezpieczonego

Zakres terytorialny:

Rzeczpospolita Polska

Zgłaszanie szkód:

+48 22 295 82 07

Pliki do pobrania:

Karta produktu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PRAWNY

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: 

Ogólne warunki ubezpieczenia assistance prawny zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 208/2015 z dnia 03.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2016 r.

Przedmiot ubezpieczenia:

Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towarzystwa.

Zakres ubezpieczenia:

W przypadku, gdy Ubezpieczony jest:
osobą fizyczną
to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego związanego z wykonywaniem czynności życia prywatnego i zawodowego z następujących dziedzin prawa:

 • ubezpieczeniowe
 • mieszkaniowe
 • pracy
 • konsumenckie
 • spadkowe
 • o ruchu drogowym
 • podatkowe

osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Na wniosek Ubezpieczonego w ramach informacji prawnej Przedstawiciel Towarzystwa dodatkowo:

 • prześle akty prawne (uchwała, rozporządzenie, ustawa), wzory umów cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i wzory formularzy podatkowych,
 • udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzieli informacji dotyczącej zasad prowadzenia sporów prawnych oraz możliwości dochodzenia swoich praw,
 • udzieli informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, terminy płatności),
 • udzieli informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich

W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do uzyskania 6 informacji prawnych.
W przypadku, gdy Ubezpieczony jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to wniosek o udzielenie informacji prawnej składa osoba fizyczna uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczonego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Informacje prawne udzielane są przez Przedstawiciela Towarzystwa 7 dni w tygodniu w godz. od 9.00 do 21.00.

Wniosek o udzielenie informacji prawnej Ubezpieczony może złożyć telefonicznie, pod numerem telefonu: + 48 (22) 295 82 07

Pliki do pobrania:

Karta produktu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDÓW I UMÓW – OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w przypadku, gdy Ubezpieczający wejdzie w spór w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu lub umowami związanymi z tym pojazdem. Dotyczy to między innymi sytuacji dochodzenia roszczeń np. z tytułu ubezpieczeń OC/AC, prowadzenia przeciw Ubezpieczonemu postępowań w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia, zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W ramach polisy można skorzystać z adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego. Polisa obejmuje także zwrot kosztów sądowych, postępowania administracyjnego a nawet kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w przypadku przegranej sprawy.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia OP zawiera się na okres 12 miesięcy.

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wynosi 35 000,00 PLN.

Pliki do pobrania:

Karta produktu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

UBEZPIECZENIE OD STRAT FINANSOWYCH Z POWODU SPADKU WARTOŚCI POJAZDU – Z ANG. GUARANTEED ASSET PROTECTION (GAP)

Ubezpieczenie GAP chroni interes majątkowy Ubezpieczonego w sytuacji utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Jest uzupełnieniem polisy AC, z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie GAP Fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia powstania szkody całkowitej. Posiadanie polisy GAP gwarantuje otrzymanie odszkodowania w wysokości wartości fakturowej zakupionego pojazdu.

Ubezpieczenie GAP Autocasco (pojazdy używane) pokrywa różnicę pomiędzy wartością z polisy autocasco pojazdu używanego z dnia jej zawarcia a jego wartością rynkową z dnia powstania szkody całkowitej.
Posiadanie polisy GAP gwarantuje otrzymanie odszkodowania w wysokości wartości z pierwotnej polisy autocasco, która była kupiona w dniu zawarcia GAP.

Ubezpieczamy pojazdy z okresem eksploatacji nie może przekroczyć 8 roku eksploatacji (96 mies) o wartości nieprzekraczającej 450 000,00 PLN dla pojazdów osobowych, terenowych, ciężarowych do 3,5 t, które posiadają ważną polisę AC.
Dla motocykli o wartości nieprzekraczającej 60 000,00 PLN, które posiadają ważną polisę AC.

Warunkiem zakupu polisy GAP fakturowego jest posiadanie faktury potwierdzającej nabycie pojazdu od przedsiębiorcy, który zajmuje się obrotem pojazdami mechanicznymi.
Umowa może zostać zawarta w okresie 180 dni od dnia nabycia pojazdu.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia GAP fakturowy zawiera się na okres 12, 24, 36, 48, 60 miesięcy.

Umowę ubezpieczenia GAP Autocasco (pojazdy używane) zawiera się na okres 12, 24, 36 miesięcy.

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 120 000 PLN

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: