Gwarancje

Ubezpieczenie do zakupu tylko z pomocą agenta

Dokumenty do umowy generalnej:

 • wniosek (podpisany, precyzyjnie i kompletnie wypełniony – jeżeli czegoś nie ma proszę wykreślić lub wpisać „nie dotyczy” – wszystkie rubryki muszą być wypełnione)
 • aktualny KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż 6 miesięcy
 • zaświadczenie z ZUS, nie starsze niż 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, nie starsze niż 3 miesiące,
 • opinie ze wszystkich banków wraz z informacją o wysokości udzielanych kredytów, terminowości spłaty rat kredytowych, nie starsze niż 3 miesiące (sprawdzamy, jakie banki są wymienione we wniosku)
 • wyniki finansowe za bieżący rok i za ostatnie 2 pełne lata:

* bilans wraz z rachunkiem wyników lub ostatnie F01 przy spółkach (oprócz cywilnej)

* wyciąg z księgi przychodów i rozchodów oraz PITy z ostatnich dwóch lat przy spółce cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej (jak nie ma wyciągu z KPiR, to oświadczenie – może być napisane odręcznie – określające wielkość obrotów i zysk bieżący rok oraz aktualny (na „dziś”) poziom zobowiązań i należności)

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek jawnych wymagana jest deklaracja majątku prywatnego – kompletnie wypełniona, łącznie w numerami KW nieruchomości, w przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami warunkiem koniecznym do podpisania umowy generalnej będzie dostarczenie skanu dokumentu potwierdzającego ten fakt,

 • referencje
 • wykaz największych kontraktów, projektów, wykonywanych aktualnie i w ostatnich 3 lat, zawierający następujące dane: przedmiot i wartość kontraktu, okres realizacji, nazwa zamawiającego, stan zaawansowania robót (lub wartość zafakturowania),
 • wykaz wszystkich czynnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, jeżeli nie są wymienione we wniosku

 

Wszystkie wykazy oraz dokumenty finansowe muszą być PODPISANE

Do gwarancji zapłaty wadium:

 • wniosek – kompletnie wypełniony
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • projekt umowy

 

Do gwarancji należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek:

 • wniosek – podpisany i kompletnie wypełniony
 • informacja z otwarcia ofert
 • informacja o wyborze oferty
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Umowa/projekt umowy
 
Pliki do pobrania: