Ubezpieczeniu zawodu projektanta w Uniqa T.U. S.A.

Od dzisiaj macie możliwość złożenia zamówienia na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu projektanta.

W celu uniknięcia missellingu (nietrafiona sprzedaż) przez zaczynających agentów oraz dla dobra klientów postanowiłem napisać artykuł na temat ubezpieczenia zawodu projektanta, w którym wyjaśnię na przykładzie niektórych produktów Uniqa różnice między ubezpieczeniami:

 1. Odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej, które jest dostępne w produkcie Uniqa Twój Biznes Plus.
 2. Odpowiedzialności cywilnej zawodowej obowiązkowej dla projektantów, które jest oferowane przez agentów lub izby.
 3. Odpowiedzialności cywilnej zawodowej dobrowolnej w ofercie Uniqa, które też jest kierowane do projektantów i jest już możliwość składania zamówień.

Często spotykam się z sytuacją, kiedy projektantowi sprzedawana jest polisa odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej, która ma bardzo ważne wyłączenie -nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialności deliktowej (nazywaną odpowiedzialnością cywilnoprawną, która wynika z czynu niedozwolonego; czynem niedozwolonym, zgodnie z prawem cywilnym, jest działanie albo zaniechanie, których skutkiem jest szkoda).

Taka ochrona przyda się przykładowo w przypadku ochrony firmy od szkód wynikających z posiadania nieruchomości. W okresie zimowym dochodzi do spadania nagromadzonego śniegu z dachu, który może uszkodzić pojazd zaparkowany przed budynkiem lub osobę przechodzącą przy budynku. Często dochodzi też do poślizgnięć na oblodzonym chodniku, który przylega do budynku i tutaj również może nastąpić roszczenie.

Obowiązkowe ubezpieczenie, o którym mowa będzie później nie obejmuje szkód jakie mogą spotkać naszych pracowników w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jest to odpowiedzialność cywilna pracodawcy, którą warto dodać do takiej polisy.

Misselling w tym przypadku polega na sprzedaży tego produktu dla firm, które chcą mieć ochronę od szkód jakie mogą wystąpić w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a powstałe na skutek błędu popełnionego w projekcie budowlanym lub uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

W skrócie – klient chce zwiększenia sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej, a dostaje polisę, która nie obejmuje zakresem wykonywanego zawodu projektanta. W takiej sytuacji, jeśli dojdzie do uchybienia w projekcie poszkodowany dostanie odszkodowanie wyłącznie z polisy obowiązkowej, a polisa odpowiedzialności cywilnej działalności nie będzie obejmować takiego zdarzenia swoim zakresem.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa chroni od szkód wyrządzonych w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Od czego NIE chroni nas polisa obowiązkowa od szkód:

 1. Wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonujących roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego. Tutaj przyda się właśnie polisa Uniqa Twój Biznes Plus, która posiada możliwość włączenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.
 2. Powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem.
 3. Wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów.
 4. Polegających na zapłacie kar umownych.
 5. Wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów.
 6. Powstałych wskutek normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych.
 7. Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także ataków terroru.

Firmy ubezpieczeniowe oferujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu projektanta oferują minimalną ustawową sumę ubezpieczenia 50 000 zł EURO i można dokonać doubezpieczenia o większą sumę ubezpieczenia często wykupując polisę dobrowolną – tutaj proponuję UNIQA T.U. S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne zawodu projektanta w Uniqa T.U. S.A. wyróżnia się na tle konkurencji tym, że oferują wyłącznie dobrowolne ubezpieczenie, nie posiadają ubezpieczenia obowiązkowego z uwagi na możliwość zakupu tego ubezpieczenia w Izbach oraz innych towarzystwach, które można kupić u agenta ubezpieczeniowego.

Uniqa T.U. S.A. skupiła się na stworzeniu dla klienta wyjątkowego produktu ubezpieczeniowego z bardzo wyważoną składką oraz możliwością objęcia ochroną następujących rodzajów wykonywanych projektów:

 1. Projekty w zakresie budownictwa inżynieryjnego, wodnego, specjalistycznego;
 2. Projekty w zakresie budownictwa przemysłowego, lądowego;
 3. Projekty w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej;

UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a powstałe na skutek błędu popełnionego w projekcie budowlanym lub uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

W przypadku projektów obejmujących instalacje wodno-kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w następstwie działania lub awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w wyniku błędu w projekcie objętym ubezpieczeniem, na podstawie którego instalacje te zostały wykonane, lub na skutek uchybienia w nadzorze autorskim nad tym projektem.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu polisy o następujące zapisy:

 1. Ochrona świadczona na terytorium Europy w znaczeniu geograficznym.
 2. Czystych strat finansowych – szkody niewynikające ze szkód rzeczowych ani osobowych. Klauzula chroni Twoją firmę od roszczeń, które polegają na utraconych korzyściach klienta w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania, czyli błąd w projekcie budowlanym, który przykładowo przełożył się na opóźnienie w otwarciu lokalu i klient realnie może wycenić swoją stratę finansową – pieniądze jakie mógłby zarobić z działalności jaką miał prowadzić w tym lokalu.
 3. Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
 4. Szkody powstałe w związku z błędem w projekcie rozpoczętym przed datą początkową ubezpieczenia.

Od 2013 roku kiedy pracuję w Mikłaszewicz Ubezpieczenia i uzyskałem możliwość sprzedaży produktów Uniqa T.U. S.A., wspólnie udawało się nam realizować z powodzeniem złożone obietnice – wszak polisa ubezpieczeniowa to obietnica, że jak dojdzie do nieszczęścia w naszym życiu zawodowym lub prywatnym uzyskamy pomoc.

Więcej informacji o produkcie Uniqa T.U. S.A. uzyskasz w moim sklepie, gdzie są dodane wszystkie niezbędne dokumenty jak Ogólne Warunki Ubezpieczenia i karta produktu:  https://eagentsklep.pl/oc-zawodu/

Szczegółowe informacje oraz wysokość składki uzyskasz po złożeniu zamówienia tego produktu, który jest dostarczany przez Mikłaszewicz Ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Łukasz Krawczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.